การรับรู้และความคาดหวังของผู้มารับบริการคลอดที่โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงในอำเภอแห่งหนึ่งจังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • ยูนัยน๊ะ หะยีบือราเฮง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พาณี สีตกะลิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พรทิพย์ กีระพงษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ความคาดหวัง ,การรับรู้ ,คุณภาพบริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มารับบริการคลอด (2) ศึกษาระดับการรับรู้และความคาดหวังต่อคุณภาพบริการที่ห้องคลอด (3) เปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของผู้มารับบริการต่อคุณภาพบริการที่ห้องคลอดในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงในอำเภอแห่งหนึ่งจังหวัดยะลา  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้มารับบริการที่ห้องคลอดขณะคลอดและพักฟื้นหลังคลอด จำนวน 681 ราย  กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ช่วงเวลาระหว่าง มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563 จากการคำนวณ ได้ 246  ราย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการ ส่วนที่ 2 คุณภาพบริการ ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ ผลลัพธ์ ตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้มารับบริการมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้มารับบริการคลอด ส่วนมาก อายุ 26-30 ปี มารับบริการครั้งแรก เป็นการคลอดปกติ มีอาชีพเป็นแม่บ้าน และอยู่ในเขตบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล (2) ระดับการรับรู้คุณภาพบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ± S.D และระดับความคาดหวังคุณภาพรับบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ± S.D และ (3) ผู้มารับบริการคลอดมีระดับการคาดหวังสูงกว่าระดับการรับรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

References

Aday, Lu ann. And Andersen, Ronald. (1975). Development of indices of Access to Medical

Care. Michigan : Ann Arbor Health Administration Press.

Ahmadi, Z.(2013). Positive experiences of childbirth :A phenomenological

study.Researcher,5(12),30-41

Amnueangrit , C .(2017). Expectations and perceptions of service quality of customers Physical

therapy agency Rehabilitation Medicine Group Phranakorn Sorn Ayudhya Hospital. Journal Thammasat

Hospital Chaloem Phra Kiat., 3 (2), 16-28. .(in Thai)

Chuen-im.,W. (2013). Expectations and perceptions of Personnel towards the quality

of service of the service units Personnel health. Ramathibodi Nursing Message 2015; 21 (1): 122-1. (in

Thai)

Dechakupt,J. (2002). Teaching Document for Service Psychology Course. Sukhothai

Thammathirat University. Unit 8: 40-41. Nonthaburi. Printing Press, Sukhothai Thammathirat Universit .

(in Thai)

Donabedian, A. (1980). Explorations in quality assessment and monitoring (Vol. 1). MI: Health

Administration Press : Ann Arbor.

Donabedian, A. (1988). The quality of care. How can it be assessed?. JAMA, 260(12), 1743-1748.

Donabedian, A. (1989) Institutional and Professional Responsibilities in Quality Assurance.

Quality Assurance in Healthcare, 1, 3-12...

Institute for Hospital Development and Accreditation (2006). Hospital and Health Service Standards

Celebration of His Majesty the King 60 years of wealth. Nonthaburi: Hospital Quality Development and

Certification Institute.

Kaewkim ,H.(2012). Expectations and public perceptions of quality of hospital services. Destrict

Health, Nakhon Si Thammarat Province. (Thesis, Master of Public Health Published).

Sukhothai Thammathirat University, Nonthaburi (in Thai)

Kaewket ,C.. (2008). Service quality according to requirements. Expectation and actually

received by the recipient of traditional Chinese medicine services.Kanchanaphisek Medical Center Mahidol

University. Independent research Degree of Master Public Health (Public Health Administration),

Sukhothai Thammathirat University, Nonthaburi. .(in Thai)

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.

Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Kotler, P.and Keller, K. ( 2 0 0 9 ) . Marketing management. 13 th ed. New Jersey: Pearson-Hall.

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Journal Psychology Review, 50, pp. 370 –

Mithanyakon , R..(2015) Service quality in the delivery room according to expectation and

perception of the mother Nakhon Nayok Hospital. Academic Journal, Eastern Asia University (Science and

Technology edition), 9 (2),135-149. .(in Thai)

Pataropong,D..(2015).. Expectations and perceptions of nursing service quality among clients in

patient units.Outside the Hospital Center Surat Thani; 2015 [Internet] Journal of Medical Studies District 11,

Year 29, Issue 3, Jul. - Sep.(in Thai)

Padangngwa, J.(2017). Quality of nursing service according to expectations and perception of

social security patients.One of the private hospitals in Bangkok, Maha Nakorn,

W.Academic, Eastern Asia University Science and Technology edition 2017; 11: 2,15-26..(in Thai)

units.Outside the Hospital Center Surat Thani; 2015 [Internet] Journal of Medical Studies District 11, Year

, Issue 3, Jul. - Sep. .(in Thai)

Phetrob,A. (2016) conducted a comparative study on the expectations and perceptions of

service users.Provide services of the outpatient department Khiansa Hospital Suratthani Journal of

Research and Innovation in Health, 1 (1), 1-11. (in Thai)

Phumsawat.K. (2012). Comparison of expectation and perception of service quality of

inpatients.One private hospital in Bangna, Bangkok.Master of Science Published). Sukhothai Thammathirat

University, Nonthaburi.(in Thai)

Sitakalin.,P. (2004). Development of service quality. In the collection of academic subjects,

strategic planning and Improve the quality of hospital services. Unit 13. Nonthaburi:

Sukhothai Thammathirat Open University. Sukhothai Thammathirat University Graduate School of

Health Sciences. Planning Quality strategy and development Hospital services 58708 Unit 1-15.

Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University Press; 2014.(in Thai)

Smosornsuk ,W. (2013).Expectation and satisfaction of the patient to At Thammasat Heart Center

Thammasat Hospital Chaloem Phra Kiat. (in Thai)

Teerapunsathien ,J. (2006). A study of service quality in the outpatient department. Ban Phaeo

Hospital (Organization Public Company Limited, Prommit Branch. (Thesis, Master of Science, Unpublished

Silpakorn University: Bangkok.(in Thai)

Teerapunsathien ,J. (2006). A study of service quality in the outpatient department. Ban Phaeo

Hospital (Organization Public Company Limited, Prommit Branch. (Thesis, Master of Science, Unpublished

Silpakorn University: Bangkok.(in Thai)

Phanthanon,N. A comparative study of Expect the reality that the woman has experienced Nurse

during labor, police hospital [science Master of Science degree]. Bangkok: Kasetsart University; 2004

Promthat, P.(2018) Relationship, service quality according to expectation And recognition of the

birth at Bamrasnaradura Institute (Bamrasnaradura Institute Journal 2018, 13 (1): 23-34.

Lubodeng.,V. (2012). Expectations and perceptions of service quality of Yi Hospital

outpatients.Honoring 89 th Birthday Anniversary, Narathiwat Province. Master of Business Administration,

Major in Business Management(Master’Thesis).Thaksin University.(in Thai)

Webster N.(1988 ) .Webster’Third New International Dictionary.NewYork:Simon&Schuster

Woraharn.,W. (2008). Nursing Administration (Edition No. 4). Khonkaen; Nana Wittaya Warehouse

( in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-08