การศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิค ในระบบบริการสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • ชฎาวัลย์ รุณเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • วันนิศา รักษามาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • อนนต์ ละอองนวล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • วรัญญา อรุโณทยานันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • ภาณุพงศ์ พรหมมาลี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • ศิระวุฒิ ทับทิม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • จิรชัย เริงศิริ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • สมพัน กลั่นดีมา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ

คำสำคัญ:

นักรังสีเทคนิค, คุณลักษณะวิชาชีพ , ระบบบริการสุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพรังสีเทคนิคที่พึงประสงค์ของนักรังสีเทคนิคในระบบบริการสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และนักรังสีเทคนิค ในสถานบริการสุขภาพหรือสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านรังสีเทคนิค ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหาร และสนทนากลุ่มหัวหน้างานและนักรังสีเทคนิค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะวิชาชีพของนักรังสีเทคนิคที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2) คุณลักษณะและสมรรถนะที่ต้องการ คือ ความรู้และทักษะทางรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ 3) ควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 4) ควรมีสมรรถนะพิเศษเพื่อการทำงานได้สำเร็จตามนโยบาย 5) การเรียนการสอนควรมีนักรังสีเทคนิคที่เป็นวิชาชีพเป็นผู้สอน เน้นการฝึกปฏิบัติงาน มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ สมรรถนะอื่นๆ ที่ควรมี คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสาร ใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม การทำงานในชุมชนห่างไกล มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการ รักชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทย และมีความเป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้พบว่าภาระงานของนักรังสีเทคนิคในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายกระจายบุคลากรที่เพียงพอต่อความต้องการในระบบบริการสุขภาพ

References

Announcement of the Ministry of Education on Standard Criteria for Undergraduate Programs, 2015. (2015, November 13). Ratchakitcha, Volume 132 Part 295ง. Pages 25-30. Retrieved from http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/criterion58/management%20criterion%20_58.PDF (in Thai)

Chaisanit, P. (2018). The Development of Graduates Characteristics Based on the Identity of Chiang Rai Rajabhat University by Using Group Investigation Process. Journal of Social Academe, 11(1): 63-70.

Chiang Mai University. (2020). Department of Radiology. Available from: http://ams.cmu.ac.th. (in Thai)

Chuenchoojit, S., Duangkham, S., Namwicha, K., Haisirikul, M. & Boonmee, S. (2016). SatisfiedCharacteristics According to the Expectations of Graduate Employers on the Graduates Program in Community Health, Buriram Rajabhat University. Nursing Public Health and Education Journal, 17(1): 80-94. (in Thai)

Competency of radiology year 2008. (2008, 24 November). Ratchakitcha. Rule Number 125 Section Number 179, Pages 17-26. Available from: http://www.tsrt.or.th/a/wp-content/laws/rt_competency_2551.pdf. (in Thai)

Dhabdhimsri, V., Kemkhan, P., Vanich, W. & Huengwattanakul, P. (2019). The Desired Characteristics of Graduate for Thailand Qualifications Framework and Identities of Graduates in Bachelor of Nursing Science Program from Boromarajonani College of Nursing, Bangkok as Perceived by their Supervisors. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 35(1): 252-263. (in Thai)

Health Administration Division. (2013). Development of multidisciplinary workforce management Year 2012. Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (in Thai)

Khaomala. J., Jamjuree, D., Patphol, M. & Thongsom, P. (2017). The Study of Civic Professionalism Attributes of Nursing Students. Journal of Nursing Division, 44(4): 100-114. (in Thai)

Kochamaroeng, R. & Veerakultavan, S. (2015). The Development of the Curriculum for Enhancing the Essential Competency of Local Government Officer. Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 8(2): 989-1000. (in Thai)

Kotchasit, S., Indrasuta, C. & Suwamaprut, T. (2017). English Language Learning Management for Learners in the period of Thailand 4.0. Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science), 7(2): 175-186. (in Thai)

Mepradit, K. (2019). Undergraduate Characteristics of 21st Century with General Education Courses. in The 14th National and International Sripatum University Conference: Research and Innovations for Thailand 4.0 (December 19, 2019; pp. 1-10). Bangkok: SripatumUniversity. (in Thai)

Praboromarajchanok Institute. (2011). A guide to the implementation of the identity of the graduates of the Praboromarajchanok Institute. Nonthaburi: Author. (in Thai).

Radiology Department, Faculty of Medicine, Mahidol University. (2018). Diagnostic Neuroimaging. Available from: https://www.rama.mahidol.ac.th/radiology/th/content/11252019-2002-th. (in Thai)

Rueangworaboon, S., Sanrattana, U. & Aerarunchot, S. (2015). Curriculum Development to Strengthen Global Competency for Nursing Students. Journal of Nursing and Health Care,34(3): 132-139. (in Thai)

Srisatidnarakul, B. (2012). Development and Validation of. Research Instrument: Psychometric Properties. Bangkok: Chulalongkorn University Publication. (in Thai)

Thai Society of Radiological Technologists. (2019). Manpower Planning of medical radiologists in health care system under the Ministry of Public Health (Unpublished). (in Thai)

Uaratanawong, S. & Jasuwan, S. (2016). The Management to Improve the Quality of Radiological Technology Students through Thai Qualifications Framework for Higher Education. Journal of Educational Administration, Silpakorn University, 6(2): 253-260. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-15