ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน

ผู้แต่ง

  • เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • อรุณี ยันตรปกรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • ปาริชาติ จันทร์เที่ยง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • เฉลิมชัย เพาะบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก
  • นลินภัสร์ รตนวิบูลย์สุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, กลุ่มวัยทำงาน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพตัวเองของประชาชนในกลุ่มวัยทำงาน ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ จำนวน 1,768 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบใช้สัดส่วนคงที่แบบชั้นภูมิตามภาค เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ google form มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.89 และ มีค่าความเที่ยงของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอย

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับดี      (   = 119.16, SD. = 17.31) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ ช่วงเวลาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบของสื่อนำเสนอ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อที่ใช้ประกอบ และด้านการส่งมอบส่งผลต่อระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และทุกตัวแปรอิสระสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ 90.30 (R2 =0.903, F =185.18, p<.001)  ข้อเสนอแนะ ควรออกแบบและตรวจสอบคุณภาพสื่อด้านสุขภาพ และสร้างกลวิธีให้สุขศึกษาแก่ประชาชนโดยเพิ่มความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์

References

Bureau of Non-Contagious Diseases. (2015). Integrated Health Service Management Manual "Working Age Group" 2015. Bangkok. Department of Disease Control. Ministry of Public Health. (in Thai)

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16 (3), 297-334.

Congressional Budget Office. (2018). Congressional Budget Office Academic Report No. 7/2017 Expenditure budget burden for the health service system. Office of the Secretary-General of the House of Representatives. Congressional estimates office. (in Thai)

Electronic Transactions Development Agency (Public Organization). (2016). Report results of Explore internet user behavior in Thailand. Retrieved from abc (etda.or.th). (in Thai)

Health Education Division Department of Health Service Support Ministry of Public Health. (2018). Assessment and strengthening the health literacy and health behavior among teenage and adult aged 15 years and over population. Health Education Division, Department of Health Service Support Ministry of Public Health, Bangkok

Indrakamhang, A. (2018). Creating and developing health awareness tools for Thai people. . Nonthaburi. Department of Health Services Support, Ministry of Public Health. (in Thai).

International Health Policy Development Agency. (2012). Thailand's Disease and Injury Burden Report 2009. Nonthaburi: The Graphico Systems Co., Ltd. (in Thai)

Jomkham, K. (2018). Study of media consumption habits of Generation Y. Master of Communication Arts Program in Strategic Communication. Bangkok University. (in Thai)

Karnsut, P. (1999). Statistics for Behavioral Science Research. 3rdEd. Publisher of Chulalongkorn University. (in Thai)

Khoponklang, N. (2015). Capabilities Development of Local Media for Health Communication in Northeastern Rural. Suranaree Journal Social Science. 9(2): 61-77. (in Thai)

Khumthong, T., Potisiri, W & Kaedumkoeng, K. (2016). Factors Influencing Health Literacy for people at risk of Diabete Mellitus and Hypertension of UthaiThani and Ang Thong. Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University. 3(6): 67-85. (in Thai)

Nilnate, W. (2014). Health literacy in Thai elders in senior citizens club of Bangkok (Doctoral of Philosophy). Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (2018). Public Health Statistics A.D. 2018. Nonthaburi. Ministry of Public Health. (in Thai)

Office of Risk Communication and Health Behavior Development in collaboration with Indrakamang, A. (2019). Report on the assessment of health awareness of disease prevention under the District's Operational Model Development Program for Health and Behavioral Prevention. Nonthaburi: Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (in Thai)

Public Health System Research Institute Office of the National Health Commission. (2012). Report subject Analysis of the current situation of health promotion system according to the National Health System 2009 and future trends. Retrieved from: Microsoft Word - Situation of Health Promotion System_Aug56 _2_.docx (ihppthaigov.net). (in Thai)

Pawan, W., Boonchuatanasit, K., Polrajam, J., Sukolpak, M., Thomyasirikul, S. & Prommayon, C. (2016). Information Awareness Assessment Knowledge Health behavior and image of the Department of Disease Control 2016. Department of Disease Control. Ministry of Public Health. (in Thai)

Srithanee, K. (2017). Relationship between health literacy and quality of the elderly's life at the central part of the North-East Thailand. Journal of health system research, 11(1), 26-36.

Waraphok, S., Ratinthorn, E. & Limruangrong, P. (2020). Factors influencing maternal health awareness in pregnant women. Nursing Council Journal, 35 (1): 86-98. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-17