การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ในวิทยาลัยสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่ง

  • ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  • ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การตัดสินใจของผู้ปกครอง, การเข้าศึกษาต่อ, สาธารณสุขศาสตร์, สหเวชศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัย ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านสถานที่สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 351 คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีของครอนบาค 0.91 เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ของมูล ได้แก่ สถิติพรรณนาและเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจโดยใช้ t-test และ one way ANOVAผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.16, SD =0.54) จำแนกรายด้านพบว่าด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัย ( =4.43, SD =0.87) ด้านเศรษฐกิจสังคม ( =4.48, SD =0.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประชาสัมพันธ์ ( =4.02, SD =0.87) และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( =4.14, SD =0.64) อยู่ในระดับมาก และ ด้านเหตุผลส่วนตัว  ( = 3.26, SD =1.04) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครอง พบว่า การตัดสินใจที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การตัดสินใจโดยรวมแตกต่างกันตามหลักสูตรที่ศึกษา (P-value = 0.019) จำแนกรายด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกันตามหลักสูตรที่ศึกษา (P-value <0.001)  ด้านเหตุผลส่วนตัวแตกต่างกันตามรายได้ (P-value =0.049) และด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันตามความสัมพันธ์กับนักศึกษา (P-value =0.020) ส่วนเพศ  อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลำเนา วุฒิการศึกษา อาชีพ มีการตัดสินใจโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (P-value >0.05)

จากผลวิจัยนี้มีข้อเสนอให้ วิทยาลัยหาช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาและข้อมูลหลักสูตรเพิ่มขึ้น ผู้บริหารหลักสูตรควรจัดหลักสูตรให้ทันสมัย เพื่อจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น  

References

Adulyaphan, P., (2005). Alternative : Parent''s Decision to Enroll their Children in Private Primary Schools, Bangkoknoi District Bangkok Metropolis. (Master’s thesis). Bangkok. Suan Dusit University. (In Thai)

Best, J. W. (1977). Research in education. (3rd ed). New Jersey: Prentice hall.

Boromarajonani College of Nursing, Chonburi., (2020). About the Praboromarajchanok Institute. [Internet]. [cited 2020 june 13]. Available from http ://www.bnc.ac.th /eng/index.php/about

Bundidarporn, U., (2006). Service Marketing Mix Factors Affecting Parent’s Selection of Private Kindergartens in Mueang District, Samut Sakhon Province. (Master’s thesis). Chiang Mai. Chiang Mai University. (In Thai)

Hfocus., (2019). Insights into the Health System ; News of Praboromarajchanok Institute has Plans. 'Closing of the Bachelor of Public Health Program in Pommunity Public Pealth

Year 2019 Receives the Last Before Closing in Yare 2022.[Internet]. [cited 2020 june

Available from https://www.hfocus.org/content/2018/01/15318

Jaicharoen, J, (2012).Alternative : Factors affecting on parents'' decision making to enhance

their Children in English Program at Chonkunyanukoon School under the secondary

educational service area office XVIII. (Master’s thesis). Chonburi. Burapha University.

(In Thai)

Krejicie & Morgan., (1970) “Determining Sample Size for Research Actives.” Educational and

Psychological Measurement, 30: 607- 610.

Phansritha, S. (2017). Parents' Decision to Send Their Children to School in Ban Pa Collapse

School (Bunkee Prachanukroh) Schools Under the Office of Chanthaburi Educational

Service Area II. (Master’s thesis). Chonburi. Burapha University. (In Thai)

Phaodee, T., (2005). Factors Influencing Parents’ Decision to Enroll Their Children in Mueang

Chiang Rai District School : Rim Kok subdistrict of Mueang Chiang Rai District,

Chiang Rai Province. (In Thai)

Praboromarajchanok, Institute., (2020). New Student Orientation Manual, Academic Year 2020,

Faculty of Public Health and Allied Health Sciences. Nonthaburi (In Thai)

Samsri, J., (2013). Parents’Need of Kindergarten Educational Management in Schools Under

the Office of Chanthaburi Educational Service Area II. (Master’s thesis). Chonburi.

Schawalit, P., (2012). Parents's Decision Making Factors in Futher Education for Mattayom iv

Sudents Wiengsra School Under the Secondary Educational Service Area Offfice XI.

(Master’s thesis). Chonburi. Burapha University. (In Thai)

Teerakul, C., Vipawin, V., & Jaidumrong, N., (2007). Factors in decision making graduate school

of Thaksin University. Student Registrstion Division and Education Administrstion.

Thaksin University. Campus Phatthalung. Province Phatthalung. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-11