คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าสู่การจัดอันดับด้านวิจัย สาขาสาธารณสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในระดับโลกได้อย่างไร

ผู้แต่ง

  • พยงค์ เทพอักษร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คณะสาธารณสุขศาสตร์เเละสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์, สถาบันพระบรมราชชนก, การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

ผลงานอันดับงานวิจัย ด้าน สาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย (Public Health, Environmental and Occupational Health) ของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 3 ของประเทศ ในระดับนานาชาติ ด้านสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ปัจจุบันสถาบันพระบรมราชชนกยังไม่ได้เข้าร่วมประเมินการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ (University Ranking) ทั้งที่มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เกือบ 1,000 เรื่อง ต่อปี แต่ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีเพียง 70-80 เรื่องต่อปี  เป็นโจทย์ท้าทายที่จะส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้อย่างไร แนวทางการพัฒนาระดับคณะและสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้คือ การจัดหน่วยบริการส่งเสริมการตีพิมพ์ การพัฒนาการจัดสรรทุนวิจัย และการยกย่องอาจารย์ เเละนักวิจัย เเละการเข้าสู่ตำเเหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 

 

References

The SCImago Institutions Rankings (SIR). (2022). Assessing universities and other research-focused institutions. Retrieved 4, 2022 from https://www.scimagoir.com/rankings.php

Thepaksorn, P. (2021). Center of Excellence in Research on Environmental and Occupational Health (RCEnvOcc) in Brief. (In Thai). (unpublished).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-25