ความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำ ที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ศตายุ ผลแก้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สุพพัต ควรพงษากุล ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ความเสี่ยงสุขภาพ, การรับสัมผัส, คาร์โบฟูราน, น้ำที่ปนเปื้น, เกษตรผู้ปลูกผัก

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนของคาร์โบฟูรานในน้ำและประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชคาร์โบฟูรานจากน้ำที่ปนเปื้อนของเกษตรกรปลูกผัก โดยเก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากตัวแทนครัวเรือนของเกษตรกรที่ใช้สารคาร์โบฟูราน จำนวน 485 ครัวเรือน ในหมู่ 5, 8, 9 และ 10 และเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ปลูกผักโดยเจาะจงเลือกแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้ประกอบการเกษตร จำนวน 10 ตัวอย่าง ในตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ปริมาณสารคาร์โบฟูรานตกค้างในน้ำด้วยเครื่อง HPLC/MS ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการปนเปื้อนของคาร์โบฟูรานในน้ำ มีค่าเฉลี่ย 0.001 mg/L ทุกพื้นที่ และผลการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสสารคาร์โบฟูรานจากน้ำที่ปนเปื้อนของเกษตรกรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย HQ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 อย่างไรก็ตามจะพบว่าเกษตรกรยังคงมีและใช้สารคาร์โบฟูรานในการทำเกษตรปลูกผักอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในเขตรับผิดชอบควรให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลและให้คำแนะนำเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อไป

References

Department of Disease Control, Ministry of public health. (2018). Pesticides in farmers. Retriedved 1 March 2021, from https://ddc.moph.go.th/doe/journal_detail.php?publis =3594. (in Thai)

Agricultural Production Science Research and Development Division. (2019). Service Manual Analysis of pesticide residues in plants, soil, water, product quality, agricultural toxic substances and natural substances. Retriedved 11 March 2021, from https://www.doa.go.th. (in Thai)

Electricity Generating Authority of Thailand. (2561). Enviranmental quality standards. Retriedved 25 December 2021, from https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view

=article&id=336&Itemid=127&catid=37. (in Thai)

Division of Occupational and Environmental Diseases, Department of Disease Control. (2020). Health Surveillance and Sickness and Mortality Statistics from Pesticides. Retriedved 2 March 2021, from https://www.thaipan.org/wp-content/uploads/2020/11/4-sutathip.pdf. (in Thai)

Working Group on Quality of Life Development, Public Health and Consumer Protection. (2013).

Consumer Protection from the Dangers of Pesticides, Carbofuran, Mettomill, EPN and

Dichromophos : Comments and Recommendations. Bangkok: Chulalongkorn University.

(in Thai)

Patcharee Pakakatsama Suwannee Saisin and Soramon Sutin. (2016). Detection of

Organophosphate and carbamate Pesticides Residues in Vegetables in Samutprakarn

Province. Association of Private Higher Education institutions of Thailand (APHEIT); Vol.5:

-30. (in Thai)

Pantip Hinhumpatch. (2018). Evaluation of Carbamate Pesticide Residues in Melons. Thai Science and Technology Journal (TSTJ); Vol.29: 62-72. (in Thai)

Nong Tae Health Promoting Hospital. (2017). Annual Report Health Promoting Hospital, Nong Tae Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani Province. (in Thai)

Laksanee Boonkhao and Suthanya Wongsafu. (2020). Health Risk Assessment of Pesticide Exposure among Vegetable Farmers in Khilek Subdistrict, Muaeng District, Ubon Ratchathani Province. Journal of Safety and Health; Vol.13: 93-106. (in Thai)

Winai Wananukul Jaruwan Sriarpa and Achara Tongpoo. (2009). Organophosphorus poisoning and Carbamate Bangkok: Ramathibodi Textbook Project Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University.

Woravith Chansuvarn. (2016). Correlation of Distribution of Pesticides Residues in Rice Farming and Contaminated Levels in Rice Grain. (Thesis, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon).

Suchata Jinachitra. (2006). Carboniferous is dangerous for farmers and farmers. Retriedved 23 March 2021, from http://www.chemtrack.org /News-Detail.asp?TID=1&ID=32. (in Thai)

Sirikarn Nakrathok. (2018). A study of Prsticide Use Behavior and Risk Attitudes of People in Ban Lueam Municipality, Ban Lueam District, Nakhon Ratchasima Province. The Journal of Public Health and Health Sciences; Vol.1: 1-10. (in Thai)

Sirirat Nuanchawee. (2017). Study on Chemical Use Behaviors of Farmers a PA-O District Lan Sak District Uthai Thani Province. (Thesis, Nakhon Sawan Rajabhat University)

Sutasinee Angsungnuen. (2015). Environmental Impact From Pesticide Utilization. EAU Heritage Journal Science and Technology; Vol.9: 50-63. (in Thai)

Supaporn Chaigarun Sungwarl Somboon and Samart Wanchana. (2013). Insecticide Residues in IsanVegetable and Local Foods. KKU Journal for Public Health Research; Vol.6: 122-129. (in Thai)

Utumporn Sompong. (2021). Study of Type and Content of Pesticide Residue in Water of

Agricultural Areas of Thonburi, Bangkok. PKRU SciTech Journal; Vol5: 17-30. (in Thai)

U.S.EPA. (1987). Final Rule: Emergency and Hazardous Chemical Inventory Forms and Community Right-to-Know Reporting Requirements 52 FR 38344. Retrieved 29 April 2021, from https://www.epa.gov/epcra/1987-final-rule-emergency-and-hazardous-chemical-inventory-forms-and-community-right-know.

U.S.EPA. (1989). Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I Human Health

Evaluation (Part A.). Retrieved 29 April 2021, from https://www.epa.gov/sites/

production /files/2015- 09/documents/rags_a.pdf

U.S.EPA. (1993). IRIS Substance File – Arsenic,inorganic Oral RfD Assessment last

revised 02/01/1993. Retrieved 29 April 2021, from http://www.epa.gov/iris/sub

st/0278.htm

U.S.EPA. (2014). Information Concerning 2014 Clean Water Act Sections 303(d), 305(b), and 314 Integrated Reporting and Listing Decisions Retrieved 29 April 2021, from https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-10/documents/final_2014_memo_document.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17