การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพด้านการส่งเสริมและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วยสบช.โมเดล 2022: 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565 - 2567)

ผู้แต่ง

  • วิชัย เทียนถาวร สถาบันพระบรมราชชนก
  • วณิชา ชื่นกองแก้ว
  • วสุธร ตันวัฒนกุล สถาบันพระบรมราชชนก
  • พยงค์ เทพอักษร -

บทคัดย่อ

สถาบันพระบรมราชชนก คณะทำงานได้เสนอหัวข้อ(Theme) วิจัยหลักของสบช.โมเดล เป็น 3 Theme หลัก ได้แก่ 1)

  • การประเมินผลกระทบต่อการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนโดยใช้ สบช. โมเดล (Impacts of สบช. โมเดล)
  • การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health) และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชน
  • การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ (Cost-benefit analysis, CBA) และการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล(Cost-effectiveness analysis, CEA) ของ สบช.โมเดล

References

Certificate Program in Community Health, First draft. (2022). Faculty of Public Health and Allied Health

Sciences, Praboromarajchanok Institute. (In Thai)

Division of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

(2019). 5-Year National NCD Prevention and Control Strategic Plan (2017 - 2021). Emotion Art Co., Ltd. Bangkok. (In Thai)

Division of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

(2022). Retrieved June 3, 2018 from http://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/931.

Thianthavorn V., & Chitiang N., (2022). Roles of Operations in the Production of Graduates in Health

Sciences in the Next Decade of Praboromarajchanok Institute. Thai J Pub H Sci; 5(1): 216-226. (In Thai)

Patel, S. & Patel, A. (2016). A Big Data Revolution in Health Care Sector: Opportunities, Challenges and

Technological Advancements. Int J Infor Sci Tech 6(1):155-162. DOI: 10.5121/ijist.2016.6216

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-10