ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในชุมชนกึ่งเมือง

ผู้แต่ง

  • พีรยา สุธีรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • มโนวรรณ มากมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ชวิศา แก้วอนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

การดูแลผู้ป่วย, มะเร็ง, ชุมชนกึ่งเมือง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เพื่ออธิบายประสบการณ์การดูแลตนเองและประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ในชุมชนพื้นที่กึ่งเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกแบบเจาะจง โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก 3  กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คือ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ดูแลหลัก และบุคลากรทางสุขภาพ รวม 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 3 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พัฒนาแบบสอบถามที่มีข้อคําถามสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือดูแลในกิจวัตรประจำวันทางด้านร่างกายและการบรรเทาความไม่สุขสบายต่างๆเป็นอย่างดี 2) ผู้ป่วยและครอบครัวยังคงต้องการการเอาใจใส่จากสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ 3) บุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยตามบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างเป็นองค์รวม 4) ผู้ป่วยยอมรับความเจ็บป่วยและความตายของตนเองพร้อมกับมีการแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายด้วยวาจา การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะให้มีการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วยและผู้ดูแล

References

Boonchalermvipas S. Thai Living will; 1997 [cited 2020 12 September]. Available from: https://www.thailivingwill.in.th/content/. (in Thai)

Hagmann C, Cramer A, Kestenbaum A, Durazo C, Downey A, Russell M, et al. Evidence-based Palliative Care Approaches to Non-pain Physical Symptom Management in Cancer Patients. Seminars in oncology nursing. 2018;34(3):227-40.

Huisman BAA, Geijteman ECT, Dees MK, Schonewille NN, Wieles M, van Zuylen L, et al. Role of nurses in medication management at the end of life: a qualitative interview study. BMC palliative care. 2020;19(1):68.

IssaracharnvanichS. Good Death, Advanced Care Planning; 2021 [cited 2021 29 June]. Available from:https://www.rama.mahidol.ac.th/palliative/sites/default/files/public/...pdf. (in Thai)

Jiamjarasrangsri W. Literature Review ofChronic Care Model: CCM; 2021 [cited 2021 31 July]. Available from: http://164.115.27.97/digital/files/original/e6ab5e5675cf390aabd602f459896f32.pdf. (in Thai)

Nagaviroj K. Principle ofPalliative Care. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University; 2021 [cited 2021 20 July]. Available from: https://med.mahidol.ac.th/fammed/th/postgrad/doctorpalliative1th.(in Thai)

National Institute of Aging. End of Life: Providing Care and Comfort at the End of Life: U.S. Department of Health and Human Services; 2021 [cited 2021 20 May]. Available from: https://www.nia.nih.gov/health/providing-comfort-end-life#what.

Palang C, NunuanP. Social Support and Adaptation of Cancer Patients Receiving Services at the

National Cancer Institute: Case Study Research. Thai Cancer Journal. 2020;40(2):62-74. (in Thai)

Ritchie CS, Leff B. Population Health and Tailored Medical Care in the Home: the Roles of Home-Based Primary Care and Home-Based Palliative Care. Journal of pain and symptom management. 2018;55(3):1041-6.

Schroeder K, Lorenz K. Nursing and the Future of Palliative Care. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018;5(1):4-8.

Tasprasit, T, Phimdee, P, Mongkolchai, S, Jullapan, P, and Puttatum, Y. (2020). The Development of the Palliative Care System for End of Life Patients at Udonthani Hospital.Nursing Journal of the Ministry of Public Health; 2021 [cited 2021 31 July]. Available from: www.http//Admin/Downloads/9822-Article%20Text-20619-1-10-20130702.pdf. (in Thai)

Teerapon S., et al. (2022). Manual of Caring Palliative Patients; for medical professional personnel. [cited 2023 26 October]. Available from www.dms.go.th/backend//Content/Content_File/Practice_guidelines/Attach/25640114130713PM_aw%20%...pdf (in Thai)

Thai National health. Living WillB.E. 2550; 1997 [cited 2021 31 July]. Available from: https://www.thailivingwill.in.th/content/%. (in Thai)

Thai National Health. Living WillB.E. 2561; 2018 [cited 2023 25 October]. Available from: https://www.thailivingwill.in.th/sites/default/files/Palliative%20Care_Edited_16102018_Rev2.pdf. (in Thai)

Wittenberg E, Reb A, Kanter E. Communicating with Patients and Families Around Difficult Topics in Cancer Care Using the COMFORT Communication Curriculum. Seminars in oncology nursing. 2018;34(3):264-73.

World Health Organization. Carcinoma; 2021 [cited 2021 29 June]. Available from: www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/cancer. (in Thai)

Yodmongkol P. Manual for People; Palliative Care; 2013. Pimdee Co.Ltd. Nonthaburi. (in Thai)

in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-09