วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด

ISSN old number (2522-2566)

ISSN 0125-4634 (print)

ISSN 2730-3004 (online) 

ISSN new number (2567-)

ISSN 3027-7086 (online)

 

ความถี่: ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ในเดือน มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, และ กันยายน-ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์: ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

การเข้าถึง: สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ