บรรณาธิการหลัก

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

กองบรรณาธิการบริหารวารสาร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม บรรณาธิการหลัก                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ บรรณาธิการ                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย บรรณาธิการ                                                 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กองบรรณาธิการฝ่าย

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย สาขาระบบประสาทและสาขาเด็ก                      มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์ สาขาระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการวิชาการวารสาร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ                                                      มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย                                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข                                                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลออ ธวินชัย                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จํานงค์กิจ                                                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี คุณคํ้าชู                                                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ศิริพร                                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิภา บูรณพันธฤกษ์                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย                                                    มหาวิทยาลัยมหิดล