เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN 2730-3004 (Online

ISSN 0125-4634 (Print)  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-26

การพัฒนาและประสิทธิผลของโปรแกรมโรงเรียนปวดหลังหาดใหญ่ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์, ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี , สินีนาฎ สุขอุบล

29-46

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความนุ่มแผ่นยางพาราต่อการทรงท่าในวัยรุ่นสุขภาพดี

ชวนพิศ บุญเกิด, ยุทธนา ยางเครือ, สุพิชชา ถาวรสถิตย์วงศ์

47-55

ดูทุกฉบับ