เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN 2730-3004 (Online

ISSN 0125-4634 (Print)  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-13

มุมมองของผู้ปกครองต่อการบำบัดด้วยเทคนิควอยตาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว

พีรยา เต็มเจริญสุข, ศุภกร ลิขิตนพคุณ, จารุดา เพียคำลือ, ศุภาพิชญ์ ไกรคุ้ม, สวรรยา ลิ้มสุวรรณ

193-207

การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ สัดส่วนความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวรยางค์บนและ ความสัมพันธ์กับด้านที่ถนัดในผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขนิษฐา จิตรอารี, วทันยา แพทยานันท์, พัชรามญชุ์ วังศิริกุล, พิมพกานต์ นันตะชัย, ผกามาส พิริยะประสาทธน์, ศุภลักษณ์ พรมศร

223-237

การฟื้นฟูความสูงของลำกระดูกสันหลัง

พงศธร ซ้ายกลาง, ภาวิณี ซ้ายกลาง

238-257

ดูทุกฉบับ