เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN 2730-3004 (Online

ISSN 0125-4634 (Print)  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-26

ความน่าเชื่อถือและค่าชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของพารามิเตอร์การวิ่ง บันทึกโดย นาฬิกาออกกำลังกายและเซ็นเซอร์วัดความเร่ง

อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ, ณภัทร นันท์ธรภัค, อัครพล เกษียรธาดานนท์, จิตภา ชววิสุทธิกูล, ฉัตรชัย พีระวัธน์กุล

97-105

ความสัมพันธ์ของท่าทางกระดูกสันหลังคอ-อก พิสัยการเคลื่อนไหวและ ความยาวกล้ามเนื้อในผู้ป่วยปวดคอ

ลดาวรรณ เติมวรกุล, วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์, ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์, เยาวภา ใจรักดี

106-119

Factors associated with physical therapy treatments of patients with knee osteoarthritis in Thailand

ภาสกร สายสุริย์, ปราณีต เพ็ญศรี

131-148

ดูทุกฉบับ