ติดต่อ

tjpt.ptat@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

Chitanongk Gaogasigam
บรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 022183765

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Akkradate Siriphorn
เบอร์โทรศัพท์ 022183768 ext. 102