ผลของการฝึกการทรงตัวด้วยการป้อนข้อมูลกลับผ่านทางสายตาโดยใช้โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ตโฟนที่มีผลต่อความสามารถในการยืนทรงตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การศึกษานำร่อง

Main Article Content

Noppol Pramodhyakul
Onnicha Yangngam
Natthayar Satjapibantham
Puntarik Keawtep

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: การฝึกการทรงตัวร่วมกับการป้อนข้อมูลกลับทางสายตาช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนได้ถูกเริ่มนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ผลป้อนกลับทางสายตามากขึ้น ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีความสนใจที่จะสร้างแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนเพื่อฟื้นฟูความสามารถการทรงตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


วัตถุประสงค์: ศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของการฝึกการทรงตัวด้วยการป้อนข้อมูลกลับผ่านทางสายตาจาก            แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนที่มีต่อความสามารถการยืนทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


วิธีการ: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง จำนวน 17 คน  ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การศึกษา โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการฝึกการทรงตัวขณะอยู่นิ่งและการฝึกถ่ายน้ำหนักในทิศทางต่างๆขณะยืนด้วยการป้อนข้อมูลกลับผ่านทางสายตาจาก     แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนที่พัฒนาขึ้น เป็นระยะเวลา 32 นาที ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการประเมินความสามารถการทรงตัวที่ประกอบด้วยการทดสอบสัดส่วนความสมมาตรในการลงน้ำหนัก การลงน้ำหนักผ่านขาข้าง อ่อนแรง การทดสอบ timed up and go test (TUGT) และการทดสอบ multi-directional reach test (MDRT) ก่อนและหลังการฝึก การศึกษานี้ใช้สถิติ Dependent samples t-test และ  Wilcoxon signed rank test ในการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการฝึก


ผลการศึกษา: ภายหลังการฝึกพบว่าผู้เข้าร่วมการศึกษามีการถ่ายน้ำหนักไปยังขาข้างอ่อนแรง ค่าการทดสอบ timed up and go test และ ค่าการทดสอบ multi-directional reach test ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่าสัดส่วนความสมมาตรของการลงน้ำหนัก (p > 0.05)


สรุปการศึกษา: ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลของการฝึกการทรงตัวโดยการใช้แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนในการฟื้นฟูความสามารถการยืนทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเรื้อรัง อย่างไรก็ตาม ผลของการฝึกเพียง 1 ครั้งไม่น่าจะยืนยันประโยชน์ของการใช้แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนได้ ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปในอนาคตควรศึกษาด้วยวิธีการศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและควรมีช่วงระยะเวลาในการฝึกที่นานขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Bohannon RW, Larkin PA. Lower extremity weight bearing under various standing conditions in independently ambulatory patients with hemiparesis. Phys Ther 1985;65:1323-5.

2. de Haart M, Geurts AC, Dault MC, Nienhuis B, Duysens J. Restoration of weight-shifting capacity in patients with postacute stroke: a rehabilitation cohort study. Arch Phys Med Rehabil 2005;86:755-62.

3. Cheng PT, Liaw MY, Wong MK, Tang FT, Lee MY, Lin PS. The sit-to-stand movement in stroke patients and its correlation with falling. Arch Phys Med Rehabil 1998;79:1043-6.

4. Geurts AC, de Haart M, van Nes IJ, Duysens J. A review of standing balance recovery from stroke. Gait Posture 2005;22:267-81.

5. Hendrickson J, Patterson KK, Inness EL, McIlroy WE, Mansfield A. Relationship between asymmetry of quiet standing balance control and walking post-stroke. Gait Posture 2014;39:177-81.

6. Marigold DS, Eng JJ. The relationship of asymmetric weight-bearing with postural sway and visual reliance in stroke. Gait Posture 2006;23:249-55.

7. Winstein CJ. Knowledge of results and motor learning--implications for physical therapy. Phys Ther 1991;71:140-9.

8. Srivastava A, Taly AB, Gupta A, Kumar S, Murali T. Post-stroke balance training: role of force platform with visual feedback technique. J Neurol Sci 2009;287:89-93.

9. Walker C, Brouwer BJ, Culham EG. Use of visual feedback in retraining balance following acute stroke. Phys Ther 2000;80: 886-95.

10. Yatar GI, Yildirim SA. Wii Fit balance training or progressive balance training in patients with chronic stroke: a randomised controlled trial. J Phys Ther Sci 2015;27:1145-51.

11. Deutsch JE, Brettler A, Smith C, Welsh J, John R, Guarrera-Bowlby P, et al. Nintendo wii sports and wii fit game analysis, validation, and application to stroke rehabilitation. Top Stroke Rehabil 2011;18:701-19.

12. Shin DC, Song CH. Smartphone-Based Visual Feedback Trunk Control Training Using a Gyroscope and Mirroring Technology for Stroke Patients: Single-blinded, Randomized Clinical Trial of Efficacy and Feasibility. Am J Phys Med Rehabil 2016;95:319-29.

13. Amick R, Chaparro A, Patterson J, Jorgensen M. Test-retest reliability of the SWAY Balance Mobile Application. JMTM 2015;4:40-7.

14. Lee BC, Kim J, Chen S, Sienko KH. Cell phone based balance trainer. J Neuroeng Rehabil 2012;9:10.

15. Afzal MR, Oh MK, Choi HY, Yoon J. A novel balance training system using multimodal biofeedback. Biomed Eng Online 2016;15:42.

16. Wai AA, Duc PD, Syin C, Zhang H. iBEST: intelligent Balance assessment and Stability Training system using smartphone. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2014;2014:3683-6.

17. Nashner L, McCollum G. The organization of human postural movements: a formal basis and experimental synthesis. Behav Brain Sci 1985;8:135-50.

18. McIlroy WE, Maki BE. Preferred placement of the feet during quiet stance: development of a standardized foot placement for balance testing. Clin Biomech (Bristol, Avon) 1997;12:66-70.

19. Pereira L, Botelho A, Martins E. Relationships between body symmetry during weight-bearing and functional reach among chronic hemiparetic patients. Rev Bras Fisioter 2010;14:259-6.

20. Katz-Leurer M, Fisher I, Neeb M, Schwartz I, Carmeli E. Reliability and validity of the modified functional reach test at the sub-acute stage post-stroke. Disabil Rehabil 2009; 31: 243-8.

21. Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991;39: 142-8.

22. Nishiguchi S, Yamada M, Nagai K, Mori S, Kajiwara Y, Sonoda T, et al. Reliability and validity of gait analysis by android-based smartphone. Telemed J E Health 2012;18: 292-6.

23. Murphy TH, Corbett D. Plasticity during stroke recovery: from synapse to behaviour. Nat Rev Neurosci 2009;10:861-72.

24. Van Wieringen P. Ecological and dynamical approaches to rehabilitation: an epilogue. Hum Mov Sci 1996;15:315-23.

25. van Vliet PM, Wulf G. Extrinsic feedback for motor learning after stroke: what is the evidence? Disabil Rehabil 2006;28:831-40.

26. Yoo EY, Chung BI. The effect of visual feedback plus mental practice on symmetrical weight-bearing training in people with hemiparesis. Clin Rehabil 2006; 20: 388-97.

27. Verheyden G, Vereeck L, Truijen S, Troch M, Herregodts I, Lafosse C, et al. Trunk performance after stroke and the relationship with balance, gait and functional ability. Clin Rehabil 2006;20: 451-8.

28. Karthikbabu S, Rao B, Manikandan N, Solomon J, Chakrapani M, Nayak A. Role of trunk rehabilitation on trunk control, balance and gait in patients with chronic stroke: a pre-post design. Neurosci Med 2011;2:61-7.

29. Winstein CJ, Gardner ER, McNeal DR, Barto PS, Nicholson DE. Standing balance training: effect on balance and locomotion in hemiparetic adults. Arch Phys Med Rehabil 1989;70:755-62.

30. Pickerill ML, Harter RA. Validity and reliability of limits-of-stability testing: a comparison of 2 postural stability evaluation devices. J Athl Train 2011;46:600-6.