การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายและการมีกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุในเด็กนักเรียนช่วงอายุ ระหว่าง 10-15 ปี ในเขตเทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

Roongtip Duangkaew
Waranchai Limcharoensuk
Punnika In-ud
Pagamas Boonruang

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: กระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่นเป็นความผิดปกติของกระดูกสันหลังในลักษณะกระดูกสันหลังเอียงไปด้านข้างร่วมกับการบิดหมุนผิดรูปของกระดูกสันหลัง อย่างไรก็ตามการศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีกระดูกสันหลังในเด็กไทยยังมีข้อมูลจำกัด


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีกระดูกสันหลังคดกับดัชนีมวลกาย, ความถนัดของมือ, รูปแบบของการถือกระเป๋า, น้ำหนักของกระเป๋านักเรียน และกิจกรรมทางกายในเด็กอายุระหว่าง 10-15  ปี


วิธีการ: ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นเด็กนักเรียน สังกัดโรงเรียนในเทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 648 คน โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป ความถนัดของมือและกิจกรรมทางกายชุดสั้นฉบับภาษาไทย และได้รับการตรวจกระดูกสันหลังโดยการสังเกต การทดสอบ Adam’s forward bending test ร่วมกับวัดมุมของการบิดหมุนลำตัวโดยใช้ scoliometer  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ,  chi square, และ multivariate logistic regression ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% CI


ผลการศึกษา: ความชุกของการเกิดกระดูกสันหลังคดในเด็กนักเรียนเท่ากับร้อยละ 21.14 เป็นเพศชาย 67 คน และเพศหญิง 70 คน และความถนัดมือซ้ายเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุ (OR=6.386, 95% CI=1.803 - 22.617) เมื่อเทียบกับคนที่มีความถนัดทั้งสองมือ


สรุปผลการศึกษา: ความชุกของกระดูกสันหลังคดในเด็กนักเรียน พบร้อยละ 21.14   โดยความถนัดของมือซ้ายมีความสัมพันธ์กับการมีกระดูกสันหลังคด ดังนั้นผลการศึกษาอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีกระดูกสันหลังคด เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันเบื้องต้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Hawes MC. The use of exercises in the treatment of scoliosis: an evidence-based critical review of the literature. Pediatr Rehabil. 2003; 6(3-4):171-82.
2. Weinstein SL, Dolan LA, Cheng JC, Danielsson A, Morcuende JA. Adolescent idiopathic scoliosis. Lancet. 2008; 371(9623):1527-37.
3. Stokes IA. Three-dimensional terminology of spinal deformity. A report presented to the Scoliosis Research Society by the Scoliosis Research Society Working Group on 3-D terminology of spinal deformity. Spine. 1994; 19(2):236-48.
4. Choi JH, Oh EG, Lee HJ. Comparisons of postural habits, body image, and peer attachment for adolescents with idiopathic scoliosis and healthy adolescents. J Korean Acad Child Health Nurs. 2011; 17(3):167-73.
5. Choi J, Kim HS, Kim GS, Lee H, Jeon HS, Chung KM. Posture Management Program Based on Theory of Planned Behavior for Adolescents with Mild Idiopathic Scoliosis. Asian Nurs Res. 2013; 7(3):120-7.
6. Adobor RD, Rimeslatten S, Steen H, Brox JI. School screening and point prevalence of adolescent idiopathic scoliosis in 4000 Norwegian children aged 12 years. Scoliosis. 2011; 6:23.
7. Konieczny MR, Senyurt H, Krauspe R. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis. J Child Orthop. 2013; 7(1):3-9.
8. de Souza FI, Di Ferreira RB, Labres D, Elias R, de Sousa AP, Pereira RE. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis in students of the public schools in Goiânia-GO. Acta Ortop Bras. 2013; 21(4):223-5.
9. Yong F, Wong HK, Chow KY. Prevalence of adolescent idiopathic scoliosis among female school children in Singapore. Ann Acad Med Singapore. 2009; 38(12):1056-63.
10. Yamamoto S, Shigematsu H, Kadono F, Tanaka Y, Tatematsu M, Okuda A, et al. Adolescent Scoliosis Screening in Nara City Schools: A 23-Year Retrospective Cross-Sectional Study. Asian Spine J. 2015; 9(3):407-15.
11. Roach JW. Adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am. 1999; 30:353-65.
12. Nery LS, Halpern R, Nery PC, Nehme KP, Stein AT. Prevalence of scoliosis among school students in a town in southern Brazil. Sao Paulo Med J. 2010; 128(2):69-73.
13. Daruwalla JS, Balasubramaniam P, Chay SO, Rajan U, Lee HP. Idiopathic scoliosis. Prevalence and ethnic distribution in Singapore schoolchildren. J Bone Joint Surg Br. 1985; 67(2):182-4.
14. Zurita Ortega F, Fernandez Sanchez M, Fernandez Garcia R, Jimenez Schyke CE, Zaleta Morales L. Predictors of scoliosis in school-aged children. Gac Med Mex. 2014; 150(6):533-9.
15. Grivas TB, Vasiliadis E, Mouzakis V, Mihas C, Koufopoulos G. Association between adolescent idiopathic scoliosis prevalence and age at menarche in different geographic latitudes. Scoliosis. 2006; 23:1:9.
16. Nissinen M, Heliövaara M, Ylikoski M, Poussa M. Trunk asymmetry and screening for scoliosis: a longitudinal cohort study of pubertal schoolchildren. Acta Pædiatrica. 1993; 82(1):77-82.
17. Suh SW, Modi HN, Yang JH, Hong JY. Idiopathic scoliosis in Korean schoolchildren: a prospective screening study of over 1 million children. Eur Spine J. 2011; 20(7):1087-94.
18. Ueno M, Takaso M, Nakazawa T, Imura T, Saito W, Shintani R, et al. A 5-year epidemiological study on the prevalence rate of idiopathic scoliosis in Tokyo: school screening of more than 250,000 children. J Orthop Sci. 2011; 16(1):1-6.
19. Lee JY, Moon SH, Kim HJ, Park MS, Suh BK, Nam JH, et al. The prevalence of idiopathic scoliosis in eleven year-old Korean adolescents: a 3 year epidemiological study. Yonsei Med J. 2014; 55(3):773-8.
20. Chatchatree J, Harnphadungkij K, Tosayanonda O. Prevalence of idiopathic scoliosis in Thai students age 10-16 years. J Thai Rehabil. 1996; 6(1):43-6.
21. Chaipiyaporn N. A prevalence study of scoliosis in school children aged between 5-15 years. Thai J of Phy Ther. 1993; 15(2):44-9.
22. Grivas TB, Vasiliadis E, Savvidou OD, Triantafyllopoulos G. What a school screening program could contribute in clinical research of idiopathic scoliosis aetiology. Disabil Rehabil. 2008; 30(10):752-62.
23. Zhang H, Guo C, Tang M, Liu S, Li J, Guo Q, Chen L, Zhu Y, Zhao S. Prevalence of scoliosis among primary and middle school students in Mainland China: a systematic review and meta-analysis. Spine (Phila Pa 1976). 2015; 40(1):41-9.
24. Cheung KMC, Wang T, Qiu GX, Luk KDK. Recent advances in the aetiology of adolescent idiopathic scoliosis. Int Orthop. 2008; 32(6):729-734.
25. Baroni MP, Sanchis GJ, de Assis SJ, dos Santos RG, Pereira SA, Sousa KG, et al. Factors associated with scoliosis in schoolchildren: a cross-sectional population-based stud. J Epidemiol. 2015; 25(3):212-20.
26. Côté P, Kreitz BG, Cassidy JD, Dzus AK, Martel J. A study of the diagnostic accuracy and reliability of the Scoliometer and Adam's forward bend test. Spine (Phila Pa 1976). 1998; 23(7):796-802.
27. Amendt LE, Ause-Ellias KL, Eybers JL, Wadsworth CT, Nielsen DH, Weinstein SL.. Validity and reliability testing of the Scoliometer. Phys Ther. 1990; 70(2):108 - 17.
28. Coelho DM, Bonagamba GH, Oliveira AS. Scoliometer measurements of patients with idiopathic scoliosis. Braz J Phys Ther. 2013;17(2):179-84.
29. Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychologia. 1971; 9(1):97-113.
30. Ransil BJ, Schachter SC. Test-retest reliability of the Edinburgh Handedness Inventory and Global Handedness preference measurements, and their correlation. Percept Mot Skills. 1994; 79(3):1355-72.
31. Rattanawiwatpong P, Khunphasee A, Pongurgsorn C, Intarakamhang P. Validity and reliability of the Thai version of Short Format International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). J Thai Rehabil. 2006; 16(3): 147-160.
32. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE,et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc. 2003; 35(8):1381-95.
33. IPAQ Research Committee. Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Short form. November 2005. Available at: http://file:///C:/Users/Administrator/Downloads/scoring_protocol.pdf. Accessed November 2015.
34. Lipnowski S, Leblanc CM; Canadian Paediatric Society, Healthy Active Living and Sports Medicine Committee. Healthy active living: Physical activity guidelines for children and adolescents. Paediatr Child Health. 2012; 17(4):209-12.
35. Sakullertphasuk W, Suwanasri Ch, Saetang L, Siri N, Junsiri P, Yotsungnoen S, et.al. Prevalence of Scoliosis among High School Students. J Med Assoc Thai. 2015; 18(6):18-22.
36. Bunnell WP. Selective screening for scoliosis. Clin Orthop Relat Res. 2005;(434):40-5.
37. Milenkovic SM, Kocijancic RI, Belojevic GA. Left handedness and spine deformities in early adolescence. Eur J Epidemiol. 2004; 19(10):969-72.
38. Coren S, Previc FH. Handness as a predictor of increased risk of knee, elbow or shoulder injury, fractures and brokes bone. Laterality. 1996; 1(2):139-52.
39. Longworth B, Fary R, Hopper D. Prevalence and predictors of adolescent idiopathic scoliosis in adolescent ballet dancers. Arch Phys Med Rehabil. 2014; 95(9):1725-30.
40. McMaster ME, Lee AJ, Burwell RG. Physical Activities of Patients with adolescent idiopathic scoliosis (AIS): preliminary longitudinal case-control study history evaluation of possible risk factors. Scoliosis and spinal disorder. 2015; 10(1):1-10.
41. Sedrez JA, da Rosa MI, Noll M, Medeiros Fda S, Candotti CT. Risk factors associated with structural postural changes in the spinal column of children and adolescents. Rev Paul Pediatr. 2015; 33(1):72-81.
42. Guedes DP, Guedes JE, Barbosa DS, de Oliveira JA. Levels of regular physical activity in adolescents. Rev Bras Med Esporte. 2001; 7: 187-99.