วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการด้านการพยาบาล ทุกสาขา งานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol. 33 No. 2 (2023): May-August

Published: 2023-08-31

The Effect of a Mental Health Literacy Promotion Program on Mental Health Self-Care Ability of People

Kanyawee Mokekhaow; Manasawee Jumpated, Sukanya Surangsri, Cha-Em Mahagun

85-96

Factors Predicting Exercise Behavior of Chonburi Cancer Hospital Personnel

Rangsan Chaikham, Laddawan Vonk, Thanee Khamchai, Anutacha Pinkeaw, Siwaporn Nontadee, Juthathip Panvol, Sinjai Sontong, Punnathut Bonkhunthod

97-111

Knowledge, Attitudes and Expectations toward Genetic Testing of Women with Breast Cancer

Nusara Prasertsri, Chaliya Wamalun, Sopit Taptimhin, Chayanit Boonrong, Chanakan Bangsri, Chonlada Somkhot, Chaliya Kunha, Timporn Saksri, Natchaya Sookngoen, Natsuda Butdiwong, Thittaya Srisa, Thawatchai Nachan

112-123

Factors Affecting Cervical Cancer Prevention Behaviors of Women in a Community

Koragot Vicheantheab; Rangsan Chaikham, Laddawan Vonk, Chanyapak Wongsar

124-137

Trajectories of Engagement in Social Activities for Active Aging: A Case Study of Older Adult Schools in Thailand

Suwanna Vudhironarit; Jutamast Wongjan, Krisana Uraisipong, Pornpun Manasatchakun

138-149

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง