วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการด้านการพยาบาล ทุกสาขา งานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol. 32 No. 2 (2022): May–August

Published: 2022-08-31

Relationship between Various Unpleasant Symptoms in Adolescents with Systemic Lupus Erythematosus (SLE)

Supattana Sakdisthanont; Pulsuk Siripul, Yupawadee Tasako, Phawantree Ponyiem, Khunkamon Lardsena, Narida Rattana-umpa

52-64

The Behaviors of Consuming Dietary Supplementary Products and Energy Drinks among Nursing Students, Srinakharinwirot University

Jaruwan Phaitrakoon; Srisuda Rassameepong, Mayurachat Kanyamee, Nawarat Chongchet, Maneerat Jubjitt

106-117

Synthesis of Policy Recommendations to Improve the Role of Colleges under the Praboromarajchanok Institute Act to Strengthen the Health Workforce to Support the Primary Care Cluster.

Atiya Sarakshetrin; Atcharawadee Sriyasak, Jintana Tongpeth, Varunee Ketin, Daravan Rongmuang, Rungnapa Chantra, Benjaporn Rajataram, Bunrean Kaonuan

189-199

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง