การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดใน ห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครนายก

Main Article Content

วรรณพร ทองประมูล

Abstract

บทคัดย่อ

      ภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก เป็นภาวะแทรกซ้อน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครนายก ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึงธันวาคม 2556 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดจำนวน 425 ราย รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย แบบบันทึกค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และสถิติไคสแควร์

      ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยได้แก่ อายุ การประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก ดัชนีมวลกาย โรคประจำตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด ปัจจัยด้านการได้รับยาระงับความรู้สึกได้แก่ เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึก ระยะเวลาที่ได้รับยาระงับความรู้สึก และปัจจัยด้านการผ่าตัด ได้แก่ ชนิดการผ่าตัด มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับระงับความรู้สึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) 

      ดังนั้นวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลห้องผ่าตัด ควรตระหนักถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก และพัฒนาแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ใช้ยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดในห้องพักฟื้น เพื่อลดอุบัติการณ์และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึก

คำสำคัญ  : ภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำ; ผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัด; ห้องพักฟื้น

* โรงพยาบาลนครนายก ; อีเมล์ติดต่อ : Lek-thongpramoon@hotmail.com

 

Factors Related to Oxygen Desaturation in Patients Receiving

Anesthesia for Operations in the Post-Anesthetic Care Unit at

Nakhon Nayok Hospital

Wannaporn Thongpramoon*

Abstract

      Oxygen desaturation in patients receiving anesthesia is a serious and life threatening                                         

complication. This correlation research studied factors related to oxygen desaturation in patients

receiving anesthesia for operations in the Post-Anesthetic Care Unit at Nakhon Nayok Hospital. The sample consisted of 425 cases, during October to December 2013. Data were collected using

patient data  and oxygen saturation records. Data were analyzed using percentage and Chi – Square.

      The result showed that the factors related to oxygen desaturation included patient factors such as age, ASA, BMI, underlying and anesthetic factors such as anesthetic time, and operation factors including the type of operation. These factors significantly related to oxygen desaturation (p<0.05).

      Therefore, anesthetist nurses and scrub nurses should be aware of oxygen desaturation in

patients receiving anesthesia for operations in Post - Anesthetic Care Unit so as to make the guideline

development for prevention and decrease incidence of oxygen desaturation in the patient receiving

A anesthesia.

Key word  : oxygen desaturation; patients received anesthesia for operation; recovery room

* Nakhon Nayok Hospital. ; e-mail : Lek-thongpramoon@hotmail.com

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ทองประมูล ว. การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะความอิ่มตัวของออกซิเจนต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเพื่อการผ่าตัดใน ห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครนายก. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Mar. 3 [cited 2023 Feb. 3];25(3):120-31. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/47271
Section
บทความวิจัย