ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

Main Article Content

สุริยา ฟองเกิด
อนิสา อรัญคีรี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนายปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 181 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติพรรณนา การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลเวชปฏิบัติ มีการปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด (= 82.65, S.D. = .644) เจตคติ  การรับรู้นโยบายการบริหาร และสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูงกับการปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (r = 63-.77, p < .01)  เจตคติ การรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  และสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน สามารถร่วมกันทำนายการปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ได้ 59.6 % (R2 = .596) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 7.48, p < .01) ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว่าพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป  ควรได้รับ การสนับสนุนให้ได้ไปพัฒนาสมรรถนะที่สูงขึ้นตามศักยภาพของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานผิดพลาด

 คำสำคัญ : พยาบาลเวชปฎิบัติ; การรักษาโรคเบื้องต้น

* วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี; อีเมล์ติดต่อ : familynursing2526@gmail.com

 

Factors Influencing to Nurse Practitioner’s Role of Nurse Role Practitioner’s Performance (Basic Medical Care)

Suriya Fongkerd*

Anisa Arankeeree*

Abstract

         The purposes of this study were to investigate the correlation and predicting factors of nurse practitioners’ role performance. The sample consisted of 181 nurse practitioners. The instrument used in this study was a questionnaire developed by the researcher. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. The results showed that the sample expressed their performance as nurse practitioners at a high level (= 82.65, SD = .644). Attitude, perception of management policy and relationships with colleagues showed a high positive correlation with nurse practitioners’ role performance (Primary Medical Care) (r = .772, p <.01,  r = .689, p <.01, and r = .627, p <.01, respectively). Attitudes and perceptions of management policies and relationships with colleagues could predict the nurse practitioners’ role performance, with a value of 59.6% (R2 = .596) and was statistically significant at p= 0.05 (F = 7.477, p < .001).

         These findings suggest that nurse practitioner’s should be supported for continuing professional development to gain higher competencies and skills that help them work effectively and accurately.

 Keywords : Nurse practitioners; Basics Medical Care

* Boromarajonani College of Nursing Chon Buri; e-mail  : familynursing2526@gmail.com

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ฟองเกิด ส, อรัญคีรี อ. ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติบทบาทพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น). NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Apr. 25 [cited 2022 Nov. 28];26(1):120-33. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/57333
Section
บทความวิจัย