APC

Article Processing Charges (APC)

อัตราค่าสมาชิก

(1) สมัครสมาชิก 3 ปี ( 3 เล่ม ) 1,500 บาท

(2) สมัครสมาชิก 2 ปี ( 6 เล่ม ) 2,800 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ แบ่งเป็น 2 ประเภท

(1) ประเภทบุคลากรสถาบัน นักศึกษาในสถาบัน มีดังนี้

ก. ค่าสมัครเป็นสมาชิกวารสาร อย่างน้อย 1 ปี เป็นเงิน 1,500 บาท

ข. การตีพิมพ์บทความแบบปกติ อัตราค่าธรรมเนียม

ฉบับภาษาไทย 4,500 บาท

ฉบับภาษาอังกฤษ 7,000 บาท

(2) ประเภทบุคคลภายนอกสถาบัน มีดังนี้

ก. ค่าสมัครเป็นสมาชิกวารสาร อย่างน้อย 1 ปี เป็นเงิน 1,500 บาท

ข. การตีพิมพ์บทความแบบปกติ อัตราค่าธรรมเนียม

ฉบับภาษาไทย 5,000 บาท

ฉบับภาษาอังกฤษ 8,000 บาท

หมายเหตุ*

ผู้แต่งชำระค่าตีพิมพ์เมื่อเข้าสู่กระบวนการประเมิน (Review)