About the Journal

Focus and Scope

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการพยาบาลและสภากาชาดไทย

ขอบเขต (Scope):   สาระในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย การทบทวนงานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ทีมสุขภาพ และนักศึกษาพยาบาล

 

Thai Red Cross Nursing Journal is one of the nursing journal that offer the academic works and research publications including innovation and current issues in nursing.

Published by: The Thai Red Cross College of Nursing

Language: Full text in Thai, Abstract both in Thai and English

Publication Office Tel: 02 2564092-9, Fax: 02 256 4090

ISSN Print :  1906-7925

ISSN Online : 3027-6489

Peer Review Process

กองบรรณาธิการวารสารมีกระบวนการประเมินบทความวิจัย/วิชาการ โดยส่งบทความวิจัย/วิชาการให้กับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จำนวน 3 ท่าน โดยกระบวนการประเมินจะไม่เปิดเผยให้เจ้าของบทความทราบว่าใครคือผู้ประเมิน และผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าบทความนั้นเป็นของผู้ใด หลังจากผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพของบทความและให้ข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งกลับไปยังกองบรรณาธิการ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วจึงส่งกลับไปให้ผู้เขียนบทความเพื่อแก้ไขปรับปรุง

การพิจารณาตัดสินที่จะรับตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ ปฏิเสธ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นกับบรรณาธิการ

 

All submitted manuscripts are read by the editorial staff, typically to three reviewers, but sometimes more if special advice is needed (for example on statistics or a particular  technique).  The editors then make a decision based on the reviewers’ advice. All Thai Red Cross Nursing Journals offer a double-blind peer review. Authors remain anonymous to the referees throughout the consideration process. As in all publishing decisions, the ultimate decision whether to publish is the responsibility of the editor of the Journal concerned.

Publication Frequency

กำหนดออก : ราย 4 เดือน (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)

Frequency : January – April, May – August, September - December

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sponsors

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  1873 Rama IV Pathumwan Bangkok 10330

  • Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing

Sources of Support

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1873 Rama IV Pathumwan Bangkok 10330

  • Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing

Journal History

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดทำวารสาร ชื่อ “วิทยาสารพยาบาล” เป็นวารสาร ประเภทรายเดือน เผยแพร่ฉบับแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการภายในของวิทยาลัยพยาบาลฯ และวงการพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพยาบาล ในระยะแรก เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประธานแถลง สาระน่ารู้ทางการพยาบาล และคอลัมน์ถาม-ตอบท้ายเล่ม คณะกรรมการชุดแรกประกอบด้วย

นางสาวปิยะรัตน์ นิลอัยยกา ประธานกรรมการ
นางศิวาพร โรจนสิริ กรรมการ
นางสาวเฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์  กรรมการ
นางสาวกัลยา ปิยะรัตน์  กรรมการ
นางสาวชุลีพร เชาวน์เมธากิจ   กรรมการ

 

ปี พ.ศ. 2521-2523 “วิทยาสารพยาบาล” ปรับกำหนดออกเป็นราย 2 เดือน ในปี พ.ศ. 2524 ได้ปรับกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน มีการปรับเปลี่ยนรูปเล่ม เนื้อหายังคงเน้นบทความวิชาการและสาระน่ารู้ทางด้านการพยาบาล การเขียนที่แปลโดยอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลฯ และอาจารย์แพทย์ ในปี พ.ศ. 2525 ได้เพิ่มเนื้อหาสาระของวิทยาสารพยาบาลมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิมพ์บทความวิจัย งานแปลเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาล

บรรณาธิการที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์พ.ศ. 2543-2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญพ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน
อาจารย์ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา พ.ศ. 2519-
อาจารย์องุ่น ควรผดุง พ.ศ. 2522-
อาจารย์อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย พ.ศ. 2525-
อาจารย์ศรีนวล พุ่มเจริญ พ.ศ. 2528
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ พ.ศ. 2529-2530, 2536
อาจารย์กัญญา สุวรรณกิจบริหาร พ.ศ. 2532-2533
อาจารย์อัจฉรา พุ่มดวง พ.ศ. 2534-2535, 2540-2542
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์  พ.ศ. 2537-2539
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า พ.ศ. 2543-2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส พ.ศ. 2550-2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2566

ปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนวารสารเป็น “วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย” โดยเริ่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 3 เดือน และในปี 2555 ได้เปลี่ยนกำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพการพยาบาล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิชาชีพการพยาบาลและสภากาชาดไทย  และได้มีการการปรับปรุงคุณภาพบทความวิชาการ และงานวิจัยตามมาตรฐานวารสารระดับชาติและฐานข้อมูล TCI  อย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2558 วารสาร ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเวลา 5 ปี (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และวารสารอยู่ในฐาน TCI โดยมีบรรณาธิการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน