วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย "แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก"

2021-11-25

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิมปีละ 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 เป็นต้นไป