การส่งเสริมมารดาที่ทำงานนอกบ้านให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาต่อเนื่องได้

Authors

  • ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Keywords:

มารดาที่ทำงานนอกบ้าน, การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา, full-times working mothers, exclusive breastfeeding

Abstract

นมมารดา เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดสำหรับทารก และได้รับการใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการเลี้ยงทารก  โดยตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองอย่างเดียว 6 เดือน  จากข้อมูลการสำรวจการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างน้อย 6 เดือนในประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียวต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก  เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มารดาไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือนได้อย่างต่อเนื่อง คือ การที่มารดาต้องกลับไปทำงานนอกบ้านหลังการลาพักคลอด  พยาบาลเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางสุขภาพที่ให้การดูแลมารดา  ทารก  และครอบครัวอย่างใกล้ชิด  จึงมีบทบาทและความรับผิดชอบหลักและเป็นการท้าทายทีมสุขภาพในการสนับสนุนและส่งเสริมด้วยการใช้ศาสตร์และศิลปะให้มารดาที่ทำงานนอกบ้านสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาบุคคลของประเทศชาติต่อไป

 

Promoting full-time working mothers outside the home to continue breastfeeding exclusively

Breastfeeding is the best natural nutrition for babies.  Since 2000, the World Health Organization has recommended to breastfeed babies exclusively for six months.  In Thailand, evidence has shown that the rate of exclusive breastfeeding among Thai mothers is still lower that the target rate.  The major factor is the mother returning to work outside the home, thus stopping breastfeeding.  Nurses are one member of health care profession who provide care for mothers, their babies, and families, thus should take an active role in encouraging working women to continue breastfeeding their babies.

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Articles)