ผลการดำเนินโครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น (Result in Health Promotion Network to Reduce Risky Behavior in Premature Labour of Adolescense)

Authors

  • ศิริพร พงษ์โภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • สุดประนอม สมันตเวคิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Keywords:

ผลการดำเนินโครงการ, การสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น, สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

Abstract

ปัจจุบันมีสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมากถึงร้อยละ 20 ของสตรีตั้งครรภ์ทั่วไป และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น คือ ไม่มีความพร้อมในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพทำให้เกิดภาวะคลอดบุตรก่อนกำหนดสูง ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของทารกและมีกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจของประเทศชาติ  การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และโรงพยาบาลกลาง โดยใช้ยุทธวิธีสร้างเครือข่ายพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ให้ยอมรับและปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ สร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง จะช่วยลดอัตราการคลอดทารกก่อนกำหนด ตลอดจนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของมารดา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการคลอด ทักษะการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวเพื่อมีบุตรในเวลาที่เหมาะสมต่อไป ระยะการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2552-ธันวาคม 2553 กิจกรรมในโครงการจะเน้นการฝากครรภ์เพื่อคัดกรองและประเมินสุขภาพ การเข้ากลุ่มอบรมความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง จำนวน 6 กิจกรรม

ผลของการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นคลอดครบกำหนดร้อยละ 90.37 สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ 98.45 มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวร้อยละ 90.99 มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในทุกด้าน  ร้อยละ 90.69 - 95.56  มีรูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติการในคลินิกฝากครรภ์และโรงเรียนพ่อแม่ต่อไป

Downloads

Issue

Section

บทความที่น่าสนใจ (Interesting Articles)