ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความตั้งใจในการใช้ถึงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Authors

  • ศรัณย์พร อั้งสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลชัยบุรี
  • รัตน์ศิริ ทาโต รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน, ความตั้งใจในการใช้งานถุงยางอนามัย, นักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิง, Self-efficacy promoting program, Intention to use condoms, Female vocational students

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับอาชีวศึกษาเพศหญิงที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียน 2 แห่ง ที่มีลักษณะคล้ายกันคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี และโรงเรียนสุราษฏร์เทคโนโลยี โดยคัดเลือกโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน (30 คน/ห้อง) กลุ่มควบคุม 1 ห้อง และกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวนทั้งหมด 60 คน สุ่มเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจำนวนเท่ากัน  กลุ่มควบคุมได้รับความรู้ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำไปใช้ในการทดลอง เครื่องมือกำกับการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการใช้ถุงยางอนามัย และแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย มีค่าความเที่ยง .82  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01)

2. ค่าเฉลี่ยความต่างของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศหญิงกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้ตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01)


The Effects of a Self-Efficacy Promoting Program on the Intention to Use Condoms among Female Vacational Students in Suratthani Provinve

The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effects of a self- efficacy promoting program on the intention to use condoms among female vocational students in Suratthani Province. The sample of this study comprised 3rd year-vocational females from two comparable schools in Suratthani Province, namely Suratthani Vocational College and Surat Technology School. Two classrooms (30 students per classroom), one from each school, were randomly selected resulting in a total sample of 60 students. One classroom served as an experimental group, the other served as a control group. The control group received the usual information while the experimental group received the self-efficacy promoting program. The intervention was reviewed for its content validity by a panel of experts. The perceived self-efficacy was assessed to monitor the intervention, while the intention  to use condoms was assessed by a questionnaire. Cronbachs alpha coefficient of the questionnaire was at .82. The data were analyzed using descriptive and t-test statistics.

The results of this study revealed that:

1. The mean score of the intention to use condoms in the experimental group after receiving the self-efficacy promoting program was significantly higher than before receiving the program (p< .01).

2. The mean difference score of the intention to use condoms of the experimental group receiving the self-efficacy promoting program was significantly greater than those of the control group (p< .01).

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Report)