บทบาทพยาบาลในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาชี่กง

Authors

  • สุดประนอม สมันตเวคิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Keywords:

ภูมิปัญญา, ชี่กง, การเสร้างเสริมสุขภาพ, บทบาทพยาบาล, wisdom, qigong, health promotion, nurses'role

Abstract

Role of Nurses in Health Promotion with Qigong

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Articles)