กล่องฝึกสมอง ชะลอความเสื่อม: นวัตกรรมนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Nursing student innovation: Brain training box

Authors

  • กมลวรรณ ตันตา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • เบญญาภา แสงปัญญา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • ปรมาธัญมณี ภควัตวัฒนา นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • ประชาธิปัตย์ ชาญวิทย์กรณ์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • ประภาพรรณ อัมรินทร์พรชัย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • ประภาวัลย์ เกิดจันทร์ตรง นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • ปรียาภรณ์ คำนนท์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • ปวิชญา อ่่าวเจริญ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Keywords:

กล่องฝึกสมองชะลอความเสื่อม, นวัตกรรม, innovation, brain training box

Downloads

Issue

Section

บทความที่น่าสนใจ (Interesting Articles)