ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: การป้องกันและการดูแล

Authors

  • คชารัตน์ ปรีชล หมวดวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Keywords:

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด, การป้องกัน, การดูแล, postpartum depression, prevention, care

Abstract

       ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในมารดาหลังคลอด และมีผลกระทบต่อมารดาและทารก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ส่งผลให้มารดาหลังคลอดไม่สามารถดูแลตนเอง และไม่สามารถทำบทบาทหน้าที่ในการดูแลทารกได้เหมาะสม ส่วนมารดาที่มีอาการซึมเศร้าระดับรุนแรงอาจคิดฆ่าตัวตายได้ บทความนี้ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด อาการ การวินิจฉัย ผลกระทบของภาวะซึมเศร้าหลัง คลอดต่อมารดาและทารก และการรักษาภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ตลอดจนการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด และการดูแลมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด เพื่อเป็นแนวทางการพยาบาลในการป้องกันและดูแลภาวะซึมเศร้าในมารดาหลังคลอด


Postpartum Depression: Prevention and Care

       Postpartum depression is a common complication found among postpartum mothers. It affects the physical, psychological and social aspects of mothers and infants. As a result, postpartum mothers cannot take care of themselves and cannot perform their maternal roles in infant care properly. Postpartum mothers who have severe depression may have suicidal thoughts. This article reviewed the knowledge about the causes and factors that are related to postpartum depression, the symptoms, diagnosis, its effects on mothers and infants, postpartum depression therapies, as well as the prevention of maternal postpartum depression throughout the pregnancy and postpartum period including the care for mothers with postpartum depression. This will guide nurses in the prevention and care of mothers with postpartum depression.


Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Articles)