บทบาทพยาบาลเฉพาะทางดูแลบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้: กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ตรง

Authors

  • เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

Keywords:

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, พยาบาลเฉพาะทางดูแลบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้, การวางแผนการพยาบาล, rectal cancer, enterostomal therapy nurse, nursing care plan

Abstract

       มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกและในประเทศไทย ปัจจุบันการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค และการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักทำโดยวิธีส่องกล้อง Colonoscopy และการผ่าตัดยังคงเป็นการรักษาหลักร่วมกับการให้เคมีบำบัด ซึ่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะมีทวารใหม่ (Stoma) ทางหน้าท้องเพื่อเป็นทางระบายอุจจาระแทนทวารหนักทั้งแบบถาวรหรือชั่วคราว ดังนั้นผู้รับบริการและผู้ดูแลจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อปรับตัวให้สามารถอยู่ได้กับแบบแผนชีวิตใหม่ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเฉพาะทางดูแลบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้โดยตรง (Enterostomal Therapy nurse) ที่จะต้องให้ความรู้และให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนรวมถึงให้การดูแลด้านจิตใจแก่ผู้รับบริการและผู้ดูแล โดยมีบทบาทหลักในการดูแลผู้ป่วยที่มีแบบแผนการขับถ่ายเปลี่ยนแปลง ทั้งการให้คำปรึกษา เป็นผู้สอน การบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย การประสานงานเชื่อมโยงกับสหสาขาวิชาชีพในทีมสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลต่อเนื่องสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ เริ่มตั้งแต่ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด และการวางแผนก่อนกลับบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการและผู้ดูแลกลุ่มนี้ 

Enterostomal Therapy Nurse’s Role: Case Study in Nursing Care for Rectal Cancer Patients

        Colorectal cancer (CRC) disease is the most common malignancy and cause of cancer-related human deaths in the world and Thailand. The screening tool for CRC or diagnosis is colonoscopy, and surgery with chemotherapy is the best treatment for CRC patients. Post-operative surgery patients may have ethier temporary or permanent stoma. This is the reason for preparing patients and care givers adopting a new lifestyle or changes in the activities of daily life and this is the enterostomal therapy nurse’s role in nursing care for preparing the patient for a new digestive system in the roles of counselor, educator, coordinator and case manager for continuous care to primary care; pre- and post-operative and discharge planning for a good quality of life.


Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Articles)