การใช้เมทแอมเฟตามีนและความเครียดในหญิงตั้งครรภ์

ผู้แต่ง

  • สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  • ดวงพร แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชฏักอุดรธานี
  • อัญชลี อ้วนแก้ว มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  • กัตติกา วังทะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คำสำคัญ:

เมทแอมเฟตามีน, ความเครียด, หญิงตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความชุกของการใช้เมทแอมเฟตามีน 2) ความเครียด และ 3) เปรียบเทียบความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้และไม่ใช้เมทแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 289 คน เครื่องมือใช้แบบสอบถามและแบบประเมินความเครียด 20 ข้อ แบ่งความเครียดออกเป็น 4 ระดับ คือระดับน้อย ระดับปานกลาง มาก และรุนแรง ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ และการทดสอบที

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 289 คน มีอายุระหว่าง 20 -34 ปีร้อยละ 65.1 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 92.0 จบมัธยมศึกษาร้อยละ 41.9 อาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างร้อยละ 46.7 ไม่ได้วางแผนตั้งครรภ์ร้อยละ 21.5 ไม่ได้รับข้อมูลเรื่องผลกระทบของสารเสพติดร้อยละ 17.0 มีประวัติเคยใช้เมทแอมเฟตามีนร้อยละ 17.6 และขณะตั้งครรภ์ใช้เมทแอมเฟตามีนร้อยละ 7.3 มีความเครียดระดับน้อยมากร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็นระดับมากร้อยละ 38.4 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้เมทแอมเฟตามีนและใช้ในขณะตั้งครรภ์ (กลุ่ม 1)  มีสัดส่วนความเครียดระดับมากมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน (กลุ่ม 2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) คะแนนเฉลี่ยความเครียดในกลุ่ม 1 ที่ใช้เมทแอมเฟตามีนในอดีตและปัจจุบันมากกว่ากลุ่ม 2 ที่ไม่เคยใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)

สรุป หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเครียดระดับมาก มีความเสี่ยงต่อการใช้เมทแอมเฟตามีน ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่ใช้เมทแอมเฟตามีนและหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเครียดสูง ควรส่งปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

References

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม; 2565.

พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, สันติ ปุณณะหิตานนท์, ปนัดดา จันทร์สาส์น, อนงค์นาถ ศิริทรัพย์. ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย: การแก้ไขเบื้องต้น. กรุงเทพฯ. ธนาเพลส; 2559.

สุนทรี ศรีโกไสย, พันธุ์นภา กิตติรัตน์ไพบูลย์. ผลกระทบของการเสพเมทแอมแฟตามีนในผู้หญิง: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. 2562; 35(2): 52-64.

จุฑารัตน์ ชัยวีรพันธ์เดช, สิวิลักษณ์ กาญจนบัตร. ผลกระทบต่อทารกจากมารดาที่ใช้สารเมทแอมเฟตามีนก่อนคลอด. วชิรเวชสารและวารสารศาตร์เขตเมือง 2559; 60 (1): 53-64.

อดิศักดิ์ ไวเขตการณ์. ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีนระหว่างตั้งครรภ์. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2564; 18(2): 105-111.

โรงพยาบาลปทุมธานี. การพัฒนาระบบการดูแลมารดาที่ใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์. ปทุมธานี: โรงพยาบาลปทุมธานี; 2564.

ห้องคลอดโรงพยาบาลอุดรธานี. ข้อมูลงานบริการห้องคลอดในปี พ.ศ. 2563. อุดรธานี: โรงพยาบาลอุดรธานี; 2565.

Kiruthiga V. Emotive whims distressing pregnant women. Int J Eng Technol 2017; 4(8): 2194-2196.

กาญจนา ศรีสวัสดิ์, ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, ณัฐธิดา สอนนาค. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2561; 38(2): 95-109.

Lowdermilk DL, Perry SE, Cashion K, Alder KR, Olshansky EF. Maternity & womem’s health care. 12th ed. St. Loius, USA: Missouri; 2020.

เนตรชนก แก้วจันทา, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ยุพา ถาวรพิทักษ์, นิลุบล รุจิรประเสริฐ, อิงคฏา โคตรนารา, ชมพูนุท กาบคำบา. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2557; 59(3): 207-220.

พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, สุจิระ ปรีชาวิทย์. แนวปฏิบัติการตรวจค้นหาและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้สารเสพติด. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยปัญหาสุราและสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ; 2562.

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการใช้เครื่องมือด้านสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน. นนทบุรี: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต; 2558.

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข [internet]; 2565. [เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน 2565]. เข้าถึงได้จาก: http: //dmh-elibrary.org/ itiems/show/141.

Cochran WC. Sampling techniques. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons; 197

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31