การปลูกเหงือกอิสระร่วมกับเทคนิคอุโมงค์เพื่อแก้ไขเหงือกร่นด้านลิ้นในฟันหน้าล่าง 2 ตำแหน่ง : รายงานผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • นิรมล พงษ์ไทย กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลหนองคาย

บทคัดย่อ

 

เหงือกร่นสามารถพบได้ในฟันทุกซี่ทุกด้าน โดยมากพบที่ด้านริมฝีปาก ส่วนน้อยจะพบที่ด้านลิ้นทำให้ขาดความสวยงาม มีอาการเสียวฟัน ฟันผุที่รากฟัน และเกิดการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ง่าย การผ่าตัดเพื่อปิดเหงือกร่นด้านลิ้นในฟันหน้าล่างถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย เนื่องจากข้อจำกัดทางกายวิภาคของบริเวณนี้ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และทำนายผลการรักษาได้ค่อนข้างยาก บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเพื่อแก้ไขเหงือกร่นด้านลิ้นในฟันหน้าล่าง 2 ตำแหน่ง เพื่อแก้ไขอาการเสียวฟัน และป้องกันการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคต มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการผ่าตัดที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพื่อแก้ไขเหงือกร่นในด้านลิ้น โดยใช้วิธีปลูกเหงือกอิสระร่วมกับเทคนิคอุโมงค์

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 27 ปี มาด้วยอาการเสียวฟัน จากการตรวจในช่องปากพบว่าฟัน 31, 33 มีเหงือกอักเสบและหินปูน และมีเหงือกร่นด้านลิ้น 8 และ 6 มิลลิเมตรตามลำดับ  หลังการรักษาขั้นอนามัยช่องปาก (hygienic phase) ได้รับการรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายเหงือกอิสระร่วมกับเทคนิคอุโมงค์ เพื่อ

References

Zucchelli G, Mounssif I. Periodontal plastic surgery. Periodontol 2000. 2015; 68(1): 333-68.

Wennström JL. Mucogingival therapy. Ann Periodontol 1996; 1(1): 671-701.

Dörfer CE, Staehle HJ, Wolff D. Three-year randomized study of manual and power toothbrush effects on pre-existing gingival recession. J Clin Periodontol 2016; 43(6): 512-9.

Kassab MM, Cohen RE. The etiology and prevalence of gingival recession. J Am Dent Assoc 2003; 134(2): 220-5.

Dias JJ, Panwar M, Kosala M. Management of inadequate keratinized gingiva and millers class III or IV gingival recession using two-stage free gingival graft procedure. J Indian Soc Periodontol 2020; 24(6): 554-9.

Kalina E, Zadurska M, Górski B. Postorthodontic lower incisor and canine inclination and labial gingival recession in adult patients: A prospective study. J Orofac Orthop 2021;82(4): 246-56.

Atieh MA, Leichter J. The Octagon Model: a clinical tool for assessing marginal tissue recession. Int J Esthet Dent 2016; 11(1): 98-109.

Miller PD, Jr. A classification of marginal tissue recession. Int J Periodontics Restorative Dent 1985; 5(2): 8-13.

Zucchelli G, Tavelli L, Ravidà A, Stefanini M, Suárez-López Del Amo F, Wang HL. Influence of tooth location on coronally advanced flap procedures for root coverage. J Periodontol 2018;89(12): 1428-41.

Tolmie PN, Rubins RP, Buck GS, Vagianos V, Lanz JC. The predictability of root coverage by way of free gingival autografts and citric acid application: an evaluation by multiple clinicians. Int J Periodontics Restorative Dent 1991; 11(4): 261-71.

Cortellini P, Tonetti M, Prato GP. The partly epithelialized free gingival graft (pe-fgg) at lower incisors. A pilot study with implications for alignment of the mucogingival junction. J Clin Periodontol 2012; 39(7): 674-80.

Tatakis DN, Chambrone L, Allen EP, Langer B, McGuire MK, Richardson CR, et al. Periodontal soft tissue root coverage procedures: a consensus report from the AAP Regeneration Workshop. J Periodontol 2015; 86(2 Suppl): S52-5.

Beitlitum I, Barzilay V, Rayyan F, Sebaoun A, Sarig R. Post-Orthodontic Lower Incisors Recessions: Combined Periodontic and Orthodontic Approach. Int J Environ Res Public Health 2020; 17(21).

Lang NP, Löe H. The relationship between the width of keratinized gingiva and gingival health. J Periodontol 1972; 43(10): 623-7.

Hennequin-Hoenderdos NL, Slot DE, Van der Weijden GA. The prevalence of oral and peri-oral piercings in young adults: a systematic review. Int J Dent Hyg 2012; 10(3): 223-8.

Butler BL. The subepithelial connective tissue graft with a vestibular releasing incision. J Periodontol 2003; 74(6): 893-8.

Urban IA, Monje A, Nevins M, Nevins ML, Lozada JL, Wang HL. Surgical Management of Significant Maxillary Anterior Vertical Ridge Defects. Int J Periodontics Restorative Dent 2016; 36(3): 329-37.

Krenkel C, Holzner K, Poisel S. Hematoma of the mouth floor following oral surgery and its anatomical characteristics. Dtsch Z Mund Kiefer Gesichtschir 1985; 9(6): 448-51.

Campbell A, Moore A, Williams E, Stephens J, Tatakis DN. Tongue piercing: impact of time and barbell stem length on lingual gingival recession and tooth chipping. J Periodontol 2002; 73(3): 289-97.

Iwakami K, Watanabe Y. Gingival response by the effect of brushing method and hardness of the toothbrush bristle. Meikai Daigaku Shigaku Zasshi 1989; 18(2): 244-66.

Mörmann W, Schaer F, Firestone AR. The relationship between success of free gingival grafts and transplant thickness. Revascularization and shrinkage--a one year clinical study. J Periodontol 1981; 52(2): 74-80.

Silva CO, Ribeiro Edel P, Sallum AW, Tatakis DN. Free gingival grafts: graft shrinkage and donor-site healing in smokers and non-smokers. J Periodontol 2010; 81(5): 692-701.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31