เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารมีวัตถุประสงค์ คือ

     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของคณะอาจารย์/บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่าและผู้สนใจ 

     2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของคณะอาจารย์/บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่าและผู้สนใจ ในด้านศิลปะการสอน การศึกษาในด้านการพยาบาล และการสาธารณสุข และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบรรณาธิการ

     3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ขอบเขตสาขาวิชาที่รับ
           ด้านการพยาบาล ได้แก่

 • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 • การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
 • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • การพยาบาลอนามัยชุมชน
 • การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

  ด้านการสาธารณสุข ได้แก่
 • สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
 • สาขาสุขศึกษา
 • สาขาอนามัยชุมชน
 • สาขาการบริหารโรงพยาบาล

           ด้านการศึกษา

 • ด้านศิลปะการสอน และกาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

            หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบรรณาธิการ

     โดยผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร  

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม  ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม

Publisher (หน่วยงานเจ้าของวารสาร)

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข