กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

บรรณาธิการ

 

อาจารย์ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์บุญประจักษ์ จันทร์วิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

อาจารย์อัญชนา วิชช์วัฒนางกูร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

อาจารย์มลิวัลย์  รัตยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ ศิริธรังศรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    (เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณญพัฒน์ ไชยเมล์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์

ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต ส่งวัฒนา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

ณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรชัย  จูลเมตต์

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.จอม  สุวรรณโณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ดร.จามจุรี  แซ่หลู่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

ดร.เบญจวรรณ  ถนอมชยธวัช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

ดร.ชุติมา  รักษ์บางแหลม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

ดร.บุญธิดา  เทือกสุบรรณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

ดร.ภาวดี  เหมทานนท์

คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.จารุวรรณ  สนองญาติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ดร.เนติยา  แจ่มทิม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ดร.มาสริน  ศุภลปักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

ดร.เมทณี  ระดาบุตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

ดร.บุศริน  เอี่ยวสีหยก

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ดร.พยงค์  เทพอักษร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง

ดร.ญนัท  วอลเตอร์

English Language Editor

Mr.Patrick Wauters

English Language Editor

กองจัดการ

 

นางสาวทิพย์วิมล บางน้อย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช