กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์

 

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

บรรณาธิการ

 

อาจารย์วรัญญา  จิตรบรรทัด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  ถนอมชยธวัช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

อาจารย์บุญประจักษ์ จันทร์วิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

กองบรรณาธิการ

 

ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียณอายุราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ


รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ สินวรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช

ณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรชัย  จูลเมตต์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.จอม  สุวรรณโณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปริยศ กิตติธีระศักดิ์

คณธพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา


อาจารย์ ดร.ภาวดี  เหมทานนท์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.จามจุรี  แซ่หลู่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  ถนอมชยธวัช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.ชุติมา  รักษ์บางแหลม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.บุญธิดา  เทือกสุบรรณ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สนองญาติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อาจารย์ ดร.เนติยา  แจ่มทิม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

อาจารย์ ดร.มาสริน  ศุภลปักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

อาจารย์ ดร.เมทณี  ระดาบุตร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

อาจารย์ ดร.บุศริน  เอี่ยวสีหยก

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

อาจารย์ ดร.พยงค์  เทพอักษร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง

ดร.จรูญรัตน์ รอดเนียม

นักวิชาการอิสระ (English Language Editor)

Mr.Patrick Wauters

นักวิชาการอิสระ (English Language Editor)

กองจัดการ

 

อาจารย์บุญประจักษ์ จันทร์วิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช


นายวิชัย  จิรวัฒนกูลชัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช