ข่าวประกาศ

วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา (Journal of Heaith and Pedagogy) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาล การสาธารณสุข ด้านศิลปะการสอน การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ISSN: 2730-4043