ข่าวประกาศ

วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษากำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

2021-09-20

วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา (Journal of Heaith and Pedagogy) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาล การสาธารณสุข ด้านศิลปะการสอน การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ISSN: 2730-4043

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษากำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564
ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN: 2730-4043 (online)