ติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมืองอ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
บรรณาธิการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 075-446059

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวทิพย์วิมล บางน้อย
เบอร์โทรศัพท์ 075-446059