ขั้นตอนพิจารณาบทความ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้นิพนธ์ส่งบทความเข้าสู่ระบบ Thaijo  ขั้นตอนนี้ระบบ Thajo จะตรวจสอบ Plagiarism (ใช้เวลา 1-2 วัน)
     - เกิน 20% กองบรรณาธิการจะขอปฏิเสธการรับบทความ
     - ไม่เกิน 20% กองบรรณาธิการพิจารณาส่วนสำคัญที่คล้ายคลึง
ขั้นตอนที่ 2 กองจัดการพิจารณาขอบเขตของวารสาร รูปแบบ ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของบทความ
     - รับบทความ กองจัดการแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
     - ปฏิเสธ แจ้งผู้แต่ง
ขั้นตอนที่ 3 กองบรรณาธิการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
     - ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก้ไข ส่งกลับผู้แต่งแก้ไข (อย่างน้อย 2 คน)
     - ผู้ทรงปฏิเสธการรับบทความ ( 2 ใน 3 ) แจ้งผู้แต่ง
ขั้นตอนที่ 4 ผู้แต่งส่งกลับเข้าสู่ระบบ Thaijo กองจัดการตรวจสอบการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 5 บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาออกแบบตอบรับการตีพิมพ์
ขั้นตอนที่ 6 กองจัดการตรวจสอบภาษาและพิสูจน์อักษร
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบภาษาอังกฤษ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ขั้นตอนที่ 8 กองจัดการจัดรูปแบบ ส่งกลับผู้แต่งตรวจสอบความถูกต้องก่อนออนไลน์
ขั้นตอนที่ 9 ออนไลน์บทความในระบบ Thaijo

"ระยะเวลาในการออนไลน์บทความ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแก้ไขของผู้แต่ง"