การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา

2021-09-20

วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา (Journal of Health Sciences and Pedagogy) เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาล การสาธารณสุข ด้านศิลปะการสอน การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับละ 5-7 บทความ

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

ISSN: 2730-4043