ผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11

ผู้แต่ง

  • เปรมยุดา นาครัตน์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
  • สุวณีย์ จอกทอง ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
  • ถาวร พุ่มเอี่ยม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

พัฒนาการเด็กปฐมวัย, เขตสุขภาพที่ 11, คู่มือ DSPM

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 325 คน และผู้เลี้ยงดูหลักจำนวน 325 คน รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้คู่มือ DSPM ตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแบบสอบสัมภาษณ์ปลายปิดเก็บข้อมูลจากผู้เลี้ยงดูหลัก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ในการสังเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า

     ผู้เลี้ยงดูหลักได้รับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) จากแผนกหลังคลอด ร้อยละ 86.88 เด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 11 มีพัฒนาการปกติ ร้อยละ 26.5 พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 55.1 และพัฒนาการล่าช้าทุกด้าน ร้อยละ 18.5

     ข้อเสนอแนะ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ควรดำเนินการทบทวนกระบวนงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ และควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่เพื่อนำกระบวนการเรียนรู้ไปส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงดูหลักตระหนัก เข้าใจในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากส่วนกลางดำเนินการส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM จนทำให้เป็นงานประจำที่มีคุณภาพ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Health Promotion, Department of Health Ministry of Public Health. (2017). Research report on factors affecting the development of early childhood in Thailand. Ministry of Public Health: Nonthaburi. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Public Health. (2018). Parenting guidelines promote development and learning of children under 3 Years old. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Pattanapongthon, J., Boonsuwan, C., & Thanacharoenwatch, N. (2014). Thestudy of thai early child development. Ministry of Public Health: Nonthaburi. (in Thai)

Thulyasuksiri, S. & Hongtai, S. (2020). The use of the DSPM to promote child development, Health Region 3. Nakhon Sawan. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-29