ความคาดหวังและความพึงพอใจในการบริการของกลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผู้แต่ง

  • วรวรรณ ไกรนรา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ:

ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, กลุ่มงานการเงิน

บทคัดย่อ

     งานวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจในการรับบริการของกลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 466 คน สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทั้งความตรงของเนื้อหา ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ทุกข้อ และความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยโดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Alpha of cronbach) แบบสอบถามความคาดหวังเท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจ 0.79  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t-test)

     ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังในการรับบริการทั้งรายด้าน คือ ด้านการบริการ (M=4.66, S.D.= 0.97) ด้านคุณภาพการให้บริการ (M= 4.72, S.D.= 0.97) ด้านการอำนวยความสะดวก (M= 4.62, S.D.= 0.99) และรวมทุกด้าน (M= 4.67, S.D.= 0.96) อยู่ในระดับสูง ความพึงพอใจในการรับริการทั้งรายด้าน คือ ด้านการบริการ (M= 3.98, S.D.= 0.86) ด้านคุณภาพการให้บริการ (M= 4.04, S.D.= 0.90) ด้านการอำนวยความสะดวก (M= 3.99, S.D.= 0.90) และรวมทุกด้าน (M= 4.00, S.D.= 0.86) และอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการพบว่าความคาดหวังทั้งด้านการบริการด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการอำนวยความสะดวก และรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจทุกด้าน

     จากผลการวิจัย ควรมีการพัฒนาระบบการจัดการการเงิน เพื่อให้ตอบสนองการจัดทำแผนงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของระบบบริการสุขภาพ และได้รองรับระบบบริการตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Borkerd. S. (2011). Satisfaction of service, financial group, Phahon Phol Payuhasena Hospital. Kanchanaburi. (Duplicate document) (in Thai)

Chatthong, K. (2017). Statistic and research of health science. Restore knowledge of Community-Public Health Profession Project. Counsil of Community-Public Health. Nontaburi. (in Thai)

Chimchang, J. (2018). The expectations and satisfactions of customers towards using mobile banking service. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the master degree of businessadministration program Rajamangala University of Technology Krungthep. (in Thai).

Chumphon Khet Udomsakdi Hospital. (2020). Government inspection report, Chumphon Khet Udomsakdi Hospital. Chumphon. (Duplicate document) (in Thai)

Chumphon Khet Udomsakdi Hospital. (2020). Strategy plan 2020 of Chumphon Khet Udomsakdi Hospital. Chumphon. (Duplicate document) (in Thai)

Khanawet, S. (2016). Satisfaction in financial services of department of finance Mahasarakham hospital. Mahasarakham Hospital Journal, 13(3), 100-105.

Muangkhew, C. (2012). Expectation and satisfaction towards service quality of registration and student affairs of faculty of mass communication technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Retrieved November 3, 2020 from https://www.research.rmutt.ac.th/?p=8358. (in Thai)

Office of the Civil Service Commission. (2010). Civil servant competency manual: Core competency manual. Nonthaburi. (in Thai)

Office of the Civil Service Commission. (2013). Career path planning. Nonthaburi. (in Thai)

Ruadrew, K. (2015). The expection and the satisfactory of the service user the Uttayan Karn Acheep Chaipattana at Nakorn Pathom province. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the master of business administration master of business administration program graduate school, Silpakorn University. (in Thai)

Thamchai, S. (2014). Satisfaction of students towards service quality, Payap Technological & Business College. Chaimai. (Duplicate document) (in Thai)

Sriwong, P., Yokhun, W., Jaikong, S., & Namma, S. (2017). Development of financial service management system of office of disease prevention and control 6th Khon Khen. Disease Prevention and Control 6th Khon Khen Journal, 24(1), 105-117.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-02