ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  • ชมภู่ ปริตรศิรประภา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
คำสำคัญ: โปรแกรมป้องกันการติดเชื้อ, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

บทคัดย่อ

การติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น การป้องกันการติดเชื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ชนิดสองกลุ่มวัดครั้งเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจำนวน 60 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 30 คนและกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าคัดออกที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองลองคือ โปรแกรมการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ประกอบด้วย การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Febrile Neutropenia การให้ความรู้ การล้างมือ การแยกผู้ป่วย การทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยด้วยสบู่ 4% Chlorhexidine การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผ่านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Odds Ratio

          ผลการวิจัยพบว่า อุบัติการณ์การติดเชื้อในกระแสเลือดของกลุ่มควบคุมมีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) (OR= 0.38, 95%CI: 0.12–1.20) การติดเชื้อปอดอักเสบของกลุ่มควบคุมมีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) (OR= 0.62, 95%CI: 0.16–2.45) และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะกลุ่มควบคุมมีโอกาสเกิดการติดเชื้อมากกว่ากลุ่มทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>.05) (OR= 0.17, 95%CI: 0.02–1.58)

          ผลการวิจัยนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด

เฉียบพลันได้ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Centers for Disease Control and Prevention. (2013). Blood Cancers: Leukemia, Lymphoma, and a Myeloma.

Nontaburi. (in Thai)

Center for Disease Control and Prevention. (2015). Facility Guidance for Control Hospital

Associated Hospital. Retrieved September 15, from https://www.cdc.gov. (in Thai)

Freifeld, A., Bow, E & Sepkowitz, K. (2011). Clinical Practice Guideline for the use of

Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer: 2010 Update by the Infectious

Diseases Society of America. Clinic Infect Dis. 2011; 52:e56–93.

Infectious Disease Association Thailand. (2019). Identifying Healthcare - associated Infections

(HAI) for NHSN Surveillance. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing. (in Thai)

Kosol, S. (2021). Development of a Carbapenem Resistance Enterobacteriaceae Spread

Prevention Model in Hematology and Oncology Medicine ward, Surat Thani Hospital.

Institute for urban disease control and prevention journal, 5(2), 101-115.

Kovitangkoon, K., Putthanachote, N., Sangsa, N., Kaewmafai, J., & Sarakran, P. (2017). Factors

Associated with Bacterial Septicemia among Patients in Intensive Care Unit, Roi Et.

Hospital, Roi Et Province. Srinagarind Medical Journal, 32(2), 111-118.

Lekdamrongku, P. (2015). Nursing Management and Assessment of Febrile Neutropenia (FN)

Risks in Cancer Patients Treated with Chemotherapy: The Role of Nurses. Thai Journal of

Nursing Council, 30(1), 5-15.

Malathum, K. & Rongrungruang, Y. (2017). Prevention and Control in Healthcare Setting.

Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing. (in Thai)

Pattanpongdilok, C. (2015). The Guideline for Interdisciplinary Operation to Support a Victim of

Virulence in Family at one Stop Crisis Center in Bangkok Metropolitan Administration

Hospital. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of

Master of Social Work in Social Welfare Administration and Policy Department of Social

Work Faculty of Social Administration, Thammasat University. (in Thai).

Pongstaporn, W. (2016). Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Thai Cancer Journal, 36(2),

-75.

Prasertsri, T. & Phanthusart, N. (2018). Influence Factors and Severity of Infections within the

Cancer Patient. Journal of Nursing and Health Care, 36(2), 22-30.

Reich, G., Mapara, MY., Reichardt, P., Dorken, B., & Maschmeyer. (2001). Infectious Complication

after High-dose Chemotherapy and Autologous Stem Cell Transplantation: Comparison

Between Patients with Lymphoma or Multiple Myeloma and Patients with Solid Tumors.

Bone Marrow Transplanttation, 27, 525-527.

Sharad, M.A. & Stephen, R.C. (2016). Evaluating the impact of a computerized surveillance

algorithm and decision support system on sepsis mortality. Journal of the American

Medical Informatics Association 2016, 24, 88-95.

Siegel, R., Naishadham, D. & Jemal, A. (2013). Cancer Statistics, 2013. CA Cancer J Clin. 2013; 63 (1), 11–30.

Tangbovornveerakul, T., Bunkoe, P., Srisompoch, K., Phunprathum, C., Prakobwanichakul, N., &

Techakehakij, W. (2015). The Infection of Febrile Neutropenia in Leukemia at Suratthani

hospital: Incidence of Infection, Causative Organism and Factors Associated with

Treatment Outcomes. Thammasat Medical Journal, 15(1), 29-38.

Temtap, S., Hiruchunha, S., & Nilmanat, K. (2015). Development of Self-care Promotion among

Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML) and Receiving Chemotherapy. The Southern

College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(3), 21-40.

The Multinational Association For Supportive care in Cancer. (2015). Identifying Patients at Low

Risk for FN Complications: Development and Validation of the MASCC Risk index Score

Retrieved September 15, 2020 from www. Mascc.org.

Thongcharoen, P., Moongtui, W., & Unahalekhaka, A. (2015). Effects of Using Multifaceted

Strategic Method on Practices of Healthcare Personnel in Prevention of Multidrug

Resistant Bacterial Infection. Nursing Journal, 42(1), 61-73.

เผยแพร่แล้ว
2021-05-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย