อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนที่มารับวัคซีนที่หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • พิมผกา อินทวงศ์

คำสำคัญ:

อุบัติการณ์, อาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน, วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังและไปข้างหน้าเพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายใน 30 วันหลังรับวัคซีนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มารับวัคซีนที่หน่วยบริการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 15,438 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือฐานข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple logistic regression เพื่อนำเสนอขนาดความสัมพันธ์ที่ปรับอิทธิพลของตัวแปรอื่นด้วย Adjusted Odds Ratio (AOR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (95%CI) 

      ผลการศึกษา พบอุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายใน 30 วันหลังรับวัคซีน ร้อยละ 31.42 โดยวัคซีนชนิด Comirnaty พบอุบัติการณ์สูงสุด ร้อยละ 51.90อาการไม่พึงประสงค์ที่พบสูงสุดได้แก่ปวดกล้ามเนื้อร้อยละ 37.37 นอกจากนี้ ยังพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศหญิง (AOR= 1.502, 95%CI: 1.392-1.621, p= <0.001) กลุ่มอายุน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ อายุ 18–29 ปี (AOR= 2.076, 95%CI: 1.870-2.306, p= <0.001) อายุ 30–39 ปี (AOR= 2.040, 95%CI: 1.848-2.251,        p= <0.001) และอายุ 40–49 ปี (AOR= 1.531, 95%CI: 1.383-1.696, p= <0.001) และวัคซีน 2 ชนิด ได้แก่ AstraZeneca (AOR= 2.158, 95%CI: 1.978-2.354, p= <0.001) และ Comirnaty (AOR= 2.337, 95%CI: 1.949-2.900, p= <0.001) ข้อค้นพบนี้ สามารถนำไปใช้วางแผนให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมกับประชาชนทั้งที่ตัดสินใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและยังลังเล ให้เกิดความเชื่อมั่น และรับรู้ถึงความปลอดภัยของการได้รับวัคซีน รวมถึงจัดเตรียมเวชภัณฑ์สนับสนุนที่เหมาะสมและเพียงพอกับการบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aryal, S., Devbhandari, R.P., Shrestha, A., Rajbhandari, P., Shakya,T., Tuladhar, S., et al. (2021). Adverse Events

Following Immunization with Sinopharm (Vero Cell) Inactivated COVID-19 Vaccine. Journal of Patan Academy of

Health Sciences, 8(2), 18-24.

BBC NEWS. (2020). Coronavirus: WHO declares COVID-19 a Global Pandemic. Retrieved August 30, 2021 from

https://www.bbc.com/thai/international-51838536. (in Thai)

Beatty, A., Peyser, D., Butcher, X., Cocohoba, J., Lin, F., Olgin, J., et al. (2021). Analysis of COVID-19 Vaccine Type and

Adverse Effects Following Vaccination. JAMA Netw Open, 4(12): e2140364. doi:10.1001/jamanetworkopen. 2021.

Department of Disease Control. (2021). COVID-19 Situation, Public Health Measures and Barriers to Preventing and

Controlling the Disease in Travelers. Retrieved August 30, 2021 From https://ddc.moph.go.th /uploads/files/

pdf. (in Thai)

Department of Disease Control. (2021). Guidelines for Vaccination Against COVID-19 Epidemic in Thailand 2021.

Retrieved August 30, 2021 fromhttps://cvp1.moph.go.th. (in Thai)

Gautam, A., Dangol, N., Bhattarai, U., Paudel, S., Poudel, B., Gautam, S., et al. (2021). ChAdOx1 nCoV-19 Vaccine and

Its Self-Reported Adverse Events: ACross-Sectional Study from Western Nepal. Journal of Patan Academy of

Health Sciences, 8(2), 18-24.

Gold, M.S., Lincoln, G., Cashman, P., Braunack-Mayer, A., Stocks, N. (2021). Efficacy of m-Health for The Detection of

Adverse Events Following Immunization – The Stimulated Telephone Assisted Rapid Safety Surveillance (STARSS)

Randomised Control Trial. Vaccine Journal, 39(2), 332-342.

Hospital Authority. (2021). Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines in Hong Kong. Retrieved September 20, 2021

from https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19 Vaccination Fact Sheet_Comirnaty_ENG.pdf.

Jeong, M. (2021). Pfizer Vaccine for COVID-19: What are The Side Effects?. Retrieved September 7, 2021 from

https://www.medicalnewstoday.com/articles/pfizer-vaccine-for-covid-19-what-are-the-side-effects.

Karayeva, E., Kim, E., Bandy, U., Clyne, A., Marak, T.P. (2021). Monitoring Vaccine Adverse Event Reporting System

(VAERS) Reports Related to COVID-19 Vaccination Efforts in Rhode Island. Rhode Island Medical Journal, 104(7),

-66.

Meurs, L & Kant, A. (2021). Cohort event monitoring to assess safety of COVID-19 vaccines using patient reported

events, a protocol template from the ACCESS project. Retrieved September 17, 2021 from https://cdn.who.

int/media/docs/default-source/3rd-edl- submissions/who_covid_protocols_cem_template.pdf?sfvrsn=

d700d_1 & download=true.

Ministry of Health. (2021). MOPH Immunization Center. Retrieved September, 1 September 1, 2021. From

https://cvl1.moph.go.th. (in Thai)

Oh, H.K., Kim, E.K., Hwang, I., Kim, T.E., Lee, Y.K, Lee, E., et al. (2021). COVID-19 Vaccine Safety Monitoring in The

Republic of Korea: February 26, 2021 to April 30, 2021. Osong Public Health Res PerspectJournal, 12(4), 264-268.

Pike, H. (2021). Sinopharm COVID-19 Vaccine: Should you worry about the side effects?. Retrieved September 17,

from https://www.medicalnewstoday.com/ articles/ sinopharm-covid-19-vaccine-should-you-worry-about-

the-side-effects.

World Health Organization Thailand.(2020). COVID-19 WHO Thailand Situation Reports-12 March 2020. Retrieved

August 30, 2021 from https://www.who.int/thailand/emergencies novel-coronavirus-2019/situation-reports.

(in Thai)

World Health Organization Thailand. (2021). Coronairus Disease (COVID-19) Questions and Answers on Vaccine

Safety. Retrieved August 30, 2021 from https://www.who.int/thailand/emergencies/ novel-coronavirus-2019/q-

a-on-covid-19/q-a-onv-covid-19-vaccines-safety.

Wu, Q., Yang, Y., Yang, J., Zhu, L., Liang, Y., Lin, Q., et al. (2021). Surveillance for Adverse Events following

Immunization with COVID-19 Vaccines in Dalian, China. SSRN, 24 Jul 2021 DOI: 10.2139/ssrn.3890742.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-02-07 — Updated on 2022-02-15

Versions