ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะการตายดีในผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามการรับรู้ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • สมพร รัตนพันธ์ โรงพยาบาลท่าศาลา

คำสำคัญ:

คุณลักษณะการตายดี, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย, พยาบาลวิชาชีพ

บทคัดย่อ

       การวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวางนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะการตายดี และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อคุณลักษณะการตายดีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ พยาบา]วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงในโรงพยาบาลท่าศาลาที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 96 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามคุณลักษณะการตายดีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เท่ากับ 0.91 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ออเดอร์

          ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับการรับรู้คุณลักษณะการตายดีในผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยรวมในระดับสูง (M= 172.54, S.D.= 18.59) ส่วนคะแนนเฉลี่ยการรับรู้คุณลักษณะการตายดีในผู้ป่วยระยะสุดท้ายรายด้านพบอยู่ในระดับสูงทุกด้าน คือ ตายอย่างสงบ (M= 77.49, S.D.= 9.59) ตายตามธรรมชาติท่ามกลางครอบครัวและคนที่รักในสิ่งแวดล้อมที่สงบ (M= 56.53, S.D.= 6.49) และตายแบบหมดห่วง (M= 43.07, S.D.= 5.27) โดยการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r= 0.221) ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= .353)

       จากการศึกษานี้ เป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพมีประโยชน์สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการวางแผนในการอบรมและสร้างประสบการณ์พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้เกิดการตายดีของผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloom, B. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I: Cognitive

domain. New York: David McKay. (in Thai).

Division of Non Communicable Disease, Department of disease control (2021). Situation of non Communicable

diseases. Retrieved June 12, 2021 from http://thaincd.com/2016/ mission/documents-detail.php id=13893&tid

=32&gid=1-020.

Jamjan, L. & Chaleoykitti, S. (2017). Trend of palliative care in the bachelor of nursing science curriculum. Journal of

The Royal Thai Army Nurses, 18(1), 22-28.

Jompaeng, Y. & Sangchart, B. (2013). Nurse’s perception of a good death: a phenomenology study. Journal of

Nursing Science & Health, 36(3), 49-59.

Keawtong, W., Rawiworakul, T., Kalampakorn, S., & Kerdmongkol, P. (2017). Competencies of palliative care among

community nurses in primary care units. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 18(Supplement January-April),

-83.

Khongsaman, P., Wongrostr, Y., & Akkarawongvisiht, C. (2020). Good death as perceived by nursing students. Journal

of The Royal Thai Army Nurses, 22(2), 95-104.

Kunsongkeit, W. (2017). Good death nursing care at home as perceived by the nurses in a primary care unit. The

Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 25(4), 84-94.

Matchim, Y. & Thongthawee, B. (2019). Nursing students’ and novice nurses’ caring behaviors. Songklanagarind

Journal of Nursing, 39(2), 73-86.

Ngamgam, S., & Sangchart, B. (2016). Buddhist monks’ perceptions concerning good death. The National and

International Graduate Research Conference, 645-655. (in Thai)

Nuekwen, P., Hanprasitkam, K., & Junda, T. (2016). Nurses’ perceptions and practice on palliative care. Thai Journal of

Cardio-Thoracic Nursing, 27(1), 128-141.

Nupinit, W.(2016). Relationship between selected factors and ICU nurses’ competency for caring of patients at the

end of Life. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Nursing Science (Adult

Nursing.) Faculty of Nursing Prince of Songkla University. (in Thai)

Panuthai, S., Srirat, C., & Wonghongkul, T. (2020). Characteristics of a good death as perceived by related people in

the upper northern thai context. Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council, 35(4), 35-53.

Panuraj, S. (2017). The factors related to nurses caring behaviors in providing care for end of life patients. A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Nursing Science Adult Nursing, Faculty of

Nursing Thammasat University. (in Thai)

Pasunon, P. (2014). Sample size determination from Krejcie and Morgan (1970). Approach in quantitative research.

The Journal Of Faculty Of Applied Arts, 7(2), 112-120.

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing Practice. (9 ed.).

Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Phetcharat, Kongpitee, Sansuktawee, Duangmun, Phromloungsri, Supanpasuch, et al., (2017). Needs in End of Life

Care of Surgical and Orthopedic Patients. Srinagarind Med Journal, 32(3), 269-275.

Rongmuang, D., Nakchattree, C., & Thongphet., P. (2018). Palliative and end-of-life care competencies among

registered nurses in Regional Health 11. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19(Supplement), 411-422.

Samerchua, W., Nantachaipan, P., & Sittisombut, S. (2019). Good death as perceived by cancer survivors. Nursing

Journal, 46(1), 49-61.

Sangchart, B., Ekwuttiwongsa, R., Jompaeng, Y., Buppha, P., & Phaikammam, N. (2020). Development of nurse

competency assessment tool for end of life care. Journal of Nursing Science & Health, 43(3), 45-55.

Siriso, J., Thanasilp, S., & Pudtong, N. (2017). Selected factors related to the quality of death of persons with terminal

cancer as perceived by family caregivers. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 29(2), 112-123.

Srisuwan, N., Matchim, Y., & Nilmanat, K. (2014). Nurses’ competency in communication with patients at the end of

life and their families and related factors. Songklanagarind Journal of Nursing, 34(3), 109-124.

Sujaritwarakul, M., & Somanusorn, S. (2018). Factors related to death preparation among thai buddhist elderly.

Kuakarun Journal of Nursing, 25(1), 154-169.

Thongdam, R., Kongsuwan, W., & Nilmanat, K. (2015). Thai muslim nurses’ perspective of a peaceful death.

Songklanagarind Journal of Nursing, 35(2), 21-34.

World Health Organization.(2020). WHO definition of palliative care. Retrieved October 18, 2020. From

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-31