ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจัดการความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • ทิพย์รัตน์ ห่อหุ้ม -
  • พนิดา สุขพิทักษ์

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติทางคลินิก, การจัดการความเจ็บปวด, ผู้คลอดปกติ

บทคัดย่อ

     การวิจัยดำเนินงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติ ในหน่วยงานห้องคลอดโรงพยาบาลปากพนัง  กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจงประกอบด้วย ผู้คลอดปกติที่ได้รับการดูแลตามปกติ ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 40 คนและกลุ่มผู้คลอดปกติที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติที่พัฒนาโดยจุฑามาศ บุพสุวรรณ์ พ.ศ. 2551 ดำเนินการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดการนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้ของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ ปี ค.ศ. 2002 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ มาตรวัดความเจ็บปวดชนิดที่เป็นตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบค่าทีชนิด 2 กลุ่มอิสระต่อกัน

     ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้คลอดปกติที่ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปิด 4 - 7 และ 8 - 10 เซนติเมตร (M= 6.38, S.D.= 1.60 และ M= 7.20, S.D.= 0.77) น้อยกว่าผู้คลอดปกติที่ไม่ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในระยะปากมดลูกเปิด 4 - 7 และ 8 - 10 เซนติเมตร (M= 7.29 , S.D.= 1.29 และ M= 8.28, S.D.= 0.93) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

     การนำแนวปฏิบัติมาใช้เพื่อลดความเจ็บปวดนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมในห้องคลอดและควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปปฏิบัติกับผู้คลอดทุกคน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aussawaponpaisan, P. & Chiwongnakkapun, C. (2021). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines for

Pain Management among Surgical Critically Ill Patients in Surgical Intensive Care Unit, Phrae Hospital. Journal of

the Phrae Hospital, 29(1), 139-152.

Borrirukwanit, K., Jindajumnong, P., Pomyen, S., Junhmaun, K., Yusuk, K., & Seewan, T., et al. (2019). Nursing Effect

and Duration in Pain Degree Delivery and Blood Loss. Journal of Health Science. 28,(3) 457-465.

Bupsuwan, J. (2008). Development of Clinical Practice Guidelines for Pain Management SuratThani hospital.

Independent Research, Master of Nursing Science Advanced Midwifery Program graduate school Chiang Mai

University. (in Thai).

Jaiwongpab, S., Ruangwattana, S., Janthawang, S., Kaewkhampa, P., Panyoyai, S., & Jaisin, T. (2019). Effectiveness of

Clinical Nursing Practice Guidelines for Pain Relief in Critically Ill Patients, Lamphun Hospital. Journal of Nurses

Association of Thailand Northern Region, 25(1), 49-62.

Jaksan, A., Muenhong, S., & Jaiwongpab, S. (2020). Development of Clinical Nursing Practice Guideline for Pain

Management of Postoperative Patients at male surgical ward, Surgical Nursing Group in Phrae Hospital. Journal

of the Phrae Hospital, 28(1), 121-134Kaewsiri, P. & Darulrud, C. (2018). Non-pharmacological Approaches to

Management of Labor Pain. Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University, 8(Special

edit), 173-180.

Kosoom, K. (2014). The Outcomes of Clinical Nursing Practice Guideline for Pain Management of Postoperative

Patients at a Tertiary Level Hospital in Prachinburi Province. Master of Nursing Science, Adult Nursing Faculty of

Nursing, Christian University. (in Thai).

Kunneejitmethee, T. K. (2017). Pain and Pain Management During Labor. Apheit Humanities and Social Sciences

Journal, 6(2), 158-165.

Mano, R., Chunuan, S., & Samankasikorn, W. (2021). Effects of the Maneevej Exercise Technique with Pranayama

Breathing on Labor Pain and Duration of Labor in Primiparous Women. The Southern College Network Journal of

Nursing and Public Health, 8(1), 69-84.

National Health and Medical Research Council. (1999). A Guide to the Development, Implementation and Evaluation

of the Clinical Practice Guidelines.Retrieved from https://www.health.qld.gov.au/data/assets/pdf.file/0029/

/nhmrc_clinprgde.pdf.

Registered Nurse Association of Ontario. (2002). Implementation of Clinical Practice Guidelines. Retrieved February

, 2021, from http://www.rnao.org

Ruangsri, P. (2021). A Development of Practice Guideline for Pain Education in Women with Caesaren Section, Koh Sa

Mui Hospital. Journal of MCU Nakhondhat, 8(9), 144-159.

Sangtongrungcharoen, P. & Ngamkham, S. (2019).Pain Management in Labor Based on the Neuromatrix Theory.

Journal of Nurses Association of Thailand Northern Region, 25(2), 1-12.

Srisuwan, T. (2012). Effectiveness of Implementing Clinical Practice Guidelines For Pain Management Among Normal

Parturients, Lumphun Hospital. Master of Nursing Science, Advanced Midwifery, Faculty of Nursing, Chang Mai

University. (in Thai)

The AGREE Collaboration. (2001). The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) Instrument. London:

St. George’s Hospital Medical School.

Worapongthorn, T. & Worapongthorn, S. (2018). Sample Size Calculation for Research Project with G*Power

Program. Journal of Health Promotion and Environmental Health, 41(2), 11-21.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01