ปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะช่องปากของเด็กปฐมวัย จังหวัดยะลา

ผู้แต่ง

  • กอบกุล อัมพวา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

บทคัดย่อ

     การวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะช่องปากของเด็กปฐมวัยจังหวัดยะลา ใช้ค่าระดับฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ในการศึกษาสภาวะช่องปาก โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูล HDC ในปีงบประมาณ 2565 คัดเลือกประชากรจากข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนในประเด็นจำนวนฟันผุ ถอน อุด จำนวนซี่ฟันทั้งหมดในปาก ณ วันที่มาตรวจสภาวะช่องปาก มีการบันทึกรหัสสถานบริการ เลข 13 หลักลำดับที่มารับบริการ วันที่มารับบริการ รายการที่ได้รับบริการ ผู้ให้บริการ วิชาชีพที่ให้บริการ และอายุในวันที่มารับบริการ จำนวน 2,925 คน คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 350 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณโลจิสติก

     ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะช่องปากของเด็กปฐมวัย เมื่อควบคุมตัวแปร พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ≥ 3 ครั้งมีโอกาสฟันไม่ผุ เท่ากับ 3.81 เท่า เมื่อเทียบกับได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก≤ 2 ครั้ง เด็กอายุ 3 ปี ที่ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟัน ≥ 3 ครั้ง มีโอกาสฟันไม่ผุ เท่ากับ 4.01 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟัน ≤ 2 ครั้ง เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้เคลือบหรือทาฟลูออไรด์ ≥ 3 ครั้ง มีโอกาสฟันไม่ผุเท่ากับ 7.41 เท่า เมื่อเทียบกับได้เคลือบหรือทาฟลูออไรด์ ≤ 2 ครั้ง ในขณะที่สัดส่วนของเด็กอายุ 3 ปี ต่อทันตบุคลากร ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อสภาวะช่องปากของเด็กปฐมวัย

     ดังนั้น การดำเนินการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ควรให้ความสำคัญกับโปรแกรมการดูแลสุขภาพช่องปากในประเด็นการตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบหรือทาฟลูออไรด์ และการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ปกครองในการฝึกแปรงฟัน ตั้งแต่แรกเกิด  ≥ 3 ครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Angchanphen, P., Amatayakul, S., & Chotpaiboonpan, S. (2005). Presence of fluoride on tooth enamel after fluoride gel coating. Chula Dental Journal, 28, 229-236.

Bangkok International Dental Center. (2022). Why do you need to check your oral health. Retrieved July 10, 2022 from https://thailanddentalclinic.com/services/general- dentistry/diagnosis/. (in Thai)

Bunditmahakul, S. (2017). Evaluation of oral health promotion and prevention services for children under 3 years of in Health Region 11 in 2017. Journal of Health Promotion and Environmental Health, 42(1), 93-102.

Busarakamruh, J. (2015). Information system and evaluation on oral health problem. Buren of Health Administration. Retrieved August 5. 2022 from http://www.tako.moph.go.th/ takmoph2016/file_download/file_20160217165649.pdf. (in Thai)

Information and Communication Technology Center of Ministry of Health. (2018). Documentation workshop develop health data center system (HDC). Retrieved July 8, 2022 from https://bkpho.moph.go.th/bungkanpho/uploads/media/201510010107375321. pdf. (in Thai)

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-61.

Makael, C. & Makael, M. (2018). Evaluation of the project on children's teeth brushing training in a child clinic, Phromphiram hospital, Phitsanulok, 2015–2017. Journal of Health Science, 27(3), 444-451.

Ministry of Public Health. (2022). Health data center. Retrieved June 3, 2022 from https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php &cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=e9f3192f523c79cbbbcf7b405e87938. (in Thai)

Naidu, A., Macdonald, M. E., Carnevale, F. A, Nottaway, W., Thivierge, C., & Vignola, S. (2014). Exploring oral health and hygiene practices in the algonquin community Rapid Lake, Quebec. Rural Remote Health, 14(4), 2975.

Pengjun, W. (2018). Report on the results of the 8th national oral health survey, Thailand 2017. Nonthaburi: Bureau of Dental Public Health, Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Polsakawa, A., Sriamporn, S., Pitipat, W., & Kamsaard, S. (2007). Factors related to the incidence of caries in children under 3 years of age iIn and outside Sai Wan Municipality, Sai Wan District, Udon Thani Province. Thai Dental Public Health Journal, 12(1), 38-49.

Rueang-ngan, P. (2013). Factors related to dental caries of preschool children at day care centers located in Khanuworaluksaburi district, Kamphaeng Phet Province. Journal of Public Health Dentistry, 18(2), 9-21.

Somhom, W., Vadhapijyakal, A., & Wuttisin, K. (2017). The development of participation model among family and community in oral health promotion at primary school in Pho Yai sub-district, Warinchamrap district, Ubonratchathani province. The Dental Nurse Journal, 28(2), 111-123. (in Thai)

Sonpanao, P., Khlewkhen, S., & Wattanasen, S. (2019). Developing a building model oral preschool by community participation in the child development center Muen Wai Sub-district administrative organization, Muang District, Nakhon Ratchasima Province. Journal of Dental Hygiene, 30(1), 103-119

The Dental Association of Thailand. (2017). Guidelines for the use of fluoride for children. Retrieved January 26, 2022 from https://www. thaidental.or.th/main /download/ upload/upload-20190213213340.pdf. (in Thai)

Sungwaranond, T. (2020). Dental caries status and its related factors of asthma children in Napho District, Buri Ram Proovince. Medical Journal of Srisaket Sunin Buriram Hospitals, 35(2), 217-229.

Wongkongkathep, S., Ungchusak, J., Triroch, B., Prasertsom, P., & Promma, S. (2005). Combined oral health promotion model to reduce tooth decay problems in the early childhood group. Journal of the Dental Association of Thailand, 56(2), 77-85.

Yala Provincial Public Health Office. (2021). Yala oral health report fiscal year 2019 to 2021. Yala, Yala Provincial Public Health. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28