Behavior use the disposable food packaging of the restaurant :Case study Muang and Kathu District, Phuket Province

Authors

  • Thongchai Suteerasak Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket campus, Phuket, Thailand
  • Wadcharawadee Limsakul Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket campus, Phuket, Thailand
  • Natthinee Auttakul Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket campus, Phuket, Thailand
  • Nattaporn Auttakul Faculty of Technology and Environment, Prince of Songkla University, Phuket campus, Phuket, Thailand

Keywords:

ร้านขายอาหาร บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารใช้แล้วทิ้ง กล่องโฟมใส่อาหาร สิ่งแวดล้อม

Abstract

This research studied the reasons for using foam or other non-environmentally friendly food packaging of some restaurants, and also studied basic opinions and requirements for using environmentally friendly food packaging. The survey from 120 restaurants in Kathu and Muang districts, Phuket using cross-sectional descriptive research method revealed that the most important reason was the cost of the food packaging. Other reasons included heat and water resistant properties, ease of use and good appearance, respectively. The restaurants preferred an environmentally friendly food packaging with the properties similar to the foam; that was, the environmentally friendly food packaging should be heat and water resistant, easy to use, beautiful, strong, and cheap. Moreover, the restaurants required the environmentally friendly food packaging synthesized from natural products or made of plants.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2557)ใช้โฟมอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารสไตรีนและสารเคมีตกค้างจากกล่องโฟมบรรจุอาหาร. จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 29(2), 11-12.
จริยา ศรีจรูญ (2016) การรับรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL. 2(2), 16-33.
จารุณี บุญไชยและประจักร บัวผัน (2560) การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.40(3), 54-66.
ชนาธิป สันติวงศ์ (2560) เจตคติในการรักนวลสงวนตัวของนักศักษาหญิง. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.40(3), 86-99.
ชุมาพร รถสีดา และ กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา (2553) ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารบรรจุกล่องโฟมโพลิสไตรีน. วารสารวิจัย มข. 10(2), 39-48.
ดนุชา คุณพนิชกิจ (2550) การวิเคราะห์ต้นทุน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ปรีชญา ครูเกษตร. (2550) การศึกษาแนวทางการพัฒนากล่องทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ.
มัทธนี ปราโมทย์เมือง ธาณี สุคนธะชาติ และชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ (2559) การศึกษาเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย ในการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าแก่ชุมชนจากผลผลิตคงเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต อำเภอบางนาบวช จังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,กรุงเทพฯ.
สุรวุฒิ สงครามศร (2548) การศึกษาเจตคติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อกล่องและอรรถประโยชน์ของกล่องสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา.
หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว,ภัทราทิพย์ รอดสำราญ,จีสุดา เกตุกราย,วราภรณ์ กฤษณเกรียงไกร,จันทร์จนา ศิริพันธ์ และ มณชัย เดชสังกรานนท์ (2552) การวิจัยและพัฒนากล่องขนมไทย จังหวัดอ่างทอง. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), กรุงเทพฯ.
อรรนพ เสริมสุข (2559) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง. รายงานวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อิสระ ดวงเกตุ สุนทรี ถูกจิตต์ และสายฝน จําปาทอง (2556) การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุอาหารสําหรับร้านค้า ในชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีศึกษาตลาดน้อยมหาวิทยาลัย มหาสารคาม. วาราสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 32(3), 149-159.
Briassoulis, D.and Giannoulis,A. (2018) Evaluation of the functionality of bio-based plastic mulching films. Polymer Testing. 67, 99-109 .
Geueke, B. , Groh,K. and Muncke, J. (2018) Food packaging in the circular economy: Overview of chemical safety aspects for commonly used materials, Journal of Cleaner Production. 491-505.
Hao, Y., Liu, H., Chen, H., Sha, Y., Ji, H. and Fan, J. (2018) What affect consumers’ willingness to pay for green packaging? Evidence from China, Resources, Conservation and Recycling, 141,21-29.
Krishna, A., Cian, L. and Aydınoğlu, N. Z. (2017) Sensory Aspects of Package Design. Journal of Retailing. 43-54.
Kovačević, D., Brozović, M. And Možina K. (2018) Do prominent warnings make packaging less attractive?,Safety Science, 110A,336-343 .
Marangoni Júnior, L. and Anjos, C.R. (2018) Effect of high-pressure processing on characteristics of flexible packaging for foods and beverages, Food Research International. 1-11. (https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.078)
Mrkajić, V.,Stanisavljevic, N., Wang, X., Tomas, L. and Haro, P. (2018) Efficiency of packaging waste management in a European Union candidate country,Resources. Conservation and Recycling.130-141.
Song, G., Zhang, H. Duan, H., and Xu, M. (2018) Packaging waste from food delivery in China’s mega cities, Resources. Conservation and Recycling. 226-227 .
Vilela, C., Kurek, M., Hayouka, Z., Röcker, B., Yildirim, S., Antunes, M.D.C., Nilsen-Nygaard, J., Pettersen, M.K. and Freire, C.S.R. (2018) A concise guide to active agents for active food packaging. Trends in Food Science & Technology.212-222.
Yokokawa, N., Kikuchi-Uehara E., Sugiyama, H. and Hirao, M. (2018) Framework for analyzing the effects of packaging on food loss reduction by considering consumer behavior. Journal of Cleaner Production. 26-34.

Downloads

Published

2020-03-23

How to Cite

Suteerasak, T., Limsakul, W., Auttakul, N., & Auttakul, N. (2020). Behavior use the disposable food packaging of the restaurant :Case study Muang and Kathu District, Phuket Province. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), 2(1), 20–38. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/164543