“Wawasan Brunei 2035”: Thailand's trade and investment opportunities

Authors

  • รมิดา ชั้นพรภักดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

Wawasan Brunei 2035, the Brunei, Trade opportunities, Investment opportunity

Abstract

          Because oil, which is the main income of Brunei, is about to run out Brunei is aware of the importance of accelerating national reform and structural change in order to cope with the situation. This research therefore has two objectives which are (1) to study the economic reform policy under the Wawasan Brunei and (2) to study the potential and opportunities for trade and investment of Thailand in Brunei. This research uses research methods, documents and interviews with representatives of relevant agencies.

          The study found that the Wawasan Brunei is committed to pushing people to have a better education. Have skills, high knowledge and good quality of life, have a good standard of living Political stability Create an economy that is dynamic and sustainable. And maintain society with sustainable values. The development will go through eight main topics and will be implemented under the national development plan. The Wawasan Brunei giving Thailand the opportunity to invest in Brunei in 5 areas, namely agro-industry, fishery industry, halal industry, tourism industry and investment for Small and Medium Enterprises.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส่วนบริหารงานทวิภาคี. (2562). ข้อมูลการค้าไทย - บรูไน. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Brunei_2s_0862.pdf
2. กรมประชาสัมพันธ์. วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578.(2559). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 จาก http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5867&filename=index
3. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. ยานยนต์และชิ้นส่วน. (2559).สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก http://www.thaibiz.net/th/business/70/
3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2561). Factsheet บรูไน มกราคม 2561. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 จากhttps://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_subview.php?filename=contents_attach/221328/221328.pdf&title=221328&cate=937&d=0
4. กระทรวงการต่างประเทศ. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์. สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน. (2562). รู้จัก Kandol โครงการเพาะปลูกข้าวบรูไน โอกาสใหม่ของคนไทยในการเข้าไปเช่าพื้นที่เพาะปลูก. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 จาก https://globthailand.com/brunei_0007/
5. กระทรวงพาณิชย์. (2557). รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน : บรูไน ดารุสซาลาม.กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.
6. กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2559). ประเทศบรูไนดารุสซาลาม.สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จากhttps://toi.boi.go.th/information/asian/9
7. กองเอเชียตะวันออก. (2550). ความสัมพันธ์ไทยกับบรูไน. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก http://www.dooasia.com/info-brunei/.ความสัมพันธ์ไทย บรูไน/
8. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง. (2561). การศึกษาความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยสำคัญที่ก่อปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีโอกาสขยายตลาดในตลาดอาเซียน. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 11(3),น. 139-151.
9. ฐาณิญา โอฆะพนม และ ฐิติวรรณ ศรีเจริญ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร, 11(2), น.75-87.
เดอะริช วาริช. (2560). ส่องบรูไน ดูวิสัยทัศน์ในวันที่น้ำมันใกล้หมด. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 จาก https://deepsouthwatch.org/th/node/11253
10. นภดล ชาติประเสริฐ. (2561). บรูไนดารุสซาลามหลังได้รับเอกราช 34 ปีแห่งความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง. ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
11. บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด. (2556). รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และพื้นที่เป้าหมายเชิงลึกของเนการาบรูไนดารุสซาลาม. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.
12. บุญชัย ใจเย็น. (2555). AEC: Thai กับประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ: หจก.แสงดาว.
13. ปิยธิดา โคกโพธิ์. (2561). สำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไนดารุสซาลาม: ด้านมิติทางการต่างประเทศ. วารสารการเมืองการปกครอง, 8(1),น.246-257
14. ภาณุมาศ ตุ้ยตาจม, สุพรรณิกา ลือชารัศมี และปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน-5. วารสารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20(2), น.7-35.
15. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร. (2562). การค้าระหว่างประเทศของไทยกับบรูไน.สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จาก http://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThSummary
16. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. พฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียน.ตัวแปรสำคัญที่ SMEs ไทยควรรู้ก่อนก้าวสู่ AEC. (2554). สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จากhttps://www.ditp.go.th/contents_attach/90559/90559.pdf
17. ส่วนบริหารงานทวิภาคี สำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2562). บรูไนดารุสซาลาม. สืบค้นเมื่อวันที่ 24เมษายน 2562 จาก http://www.dtn.go.th/files/60/ASIA/Brunei_cp_0361.pdf
18. สำนักเลขาธิการวุฒิสภา. (2558). ข้อมูลของบรูไนดารุสซาลาม. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จากhttp://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/content/file_1434343573.pdf
19. Aaron Wong. (2019, April 25). Brunei in early phase of developing SME policies but advancing rapidly. Retrieve from https://www.bizbrunei.com/2019/04/brunei-in-early-phase-of-developing-sme-policies-but-advancing-rapi dly-aspi/
20. Brunei Economic Development Board. About BEDB. (2019, October 20). Retrieve from http://www.bedb.com.bn/about-bedb
21. Danial Norjidi. (19 March 2019). Minister of Development outlines plans for the year. Retrieve form https://borneobulletin.com.bn/minister-of-development-outlines-plans-for-the-year/
22. Department of Economic Planning and Development. (2012). Tenth National Development Plan (2012-2017) Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan: Department of Economic Planning and Development Prime minister’s office.
23. Government of Brunei Darussalam. (2019, October 17). Wawasan Brunei 2035. Retrieve form https://www.gov.bn/SitePages/Wawasan%20Brunei%202035.aspx
Job Centre Brunei. (2019, October 24). I-READY APPRENTICESHIP PROGRAM Mission. Retrieve form http://www.jobcentrebrunei.gov.bn/elx-portlet/photo?mode=view&itemid=
289884
24. Ministry of Development. (2018). Policy Framework 2018 - 2023. Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: Policy Coordination and strategic Planning Division.
25. Ministry of Education Brunei Darussalam. (2019, October 24). Scholarship Section. Retrieve form http://www.moe.gov.bn/SitePages/Scholarship%20Section.aspx
26. Ministry of Education Brunei Darussalam. (2019, October 24). Vision and Mission. Retrieve form http://www.moe.gov.bn/Pages/VisionandMission.aspx
27. Ministry of Primary resources and Tourism. (2019, October 22). Mission, Vision and Strategic Objectives. Retrieve form http://www.tourism.gov.bn/SitePages/Mission,%20Vision%20and%20Strategic%20Objectives.aspx
28. Ministry of Primary Resources and Tourism. (2019, October 25). Industry 2019: Towards Brunei Wawasan 2035. Retrieve form http://www.tourism.gov.bn/Brochures%20Library/Tourism/Tourism%20Industry%202019.pdf
29. Munshi Naser Ibne Afzal & Roger Lawrey. (2012). KBE Frameworks and Their Applicability to a
Resource-based Country: The Case of Brunei Darussalam. Asian Social Science, 8(7),น.208-216
30. OECD. (2019, October 22). Structural Policy Country Notes Brunei DarussalamRetrieve. Retrieve form https://www.oecd.org/site/seao/Brunei%20Darussalam.pdf
31. OECD. (2019, October 22). The Chinese Enterprises Association in Brunei Inaugurated 2035. Retrieve form http://bn.chinaembassy.org/eng/sgxws/t1383138.htm
32. Pushpa Thambipilai. (2008). “Brunei Darrusalam: Making a concerted affort”. Southeast Asian Affairs 2008.Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
33. Rozan Yunos. (2008). A Short History of Rancangan Kemajuan Negara (RKN). Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: Centre for Strategic and Policy Studies Brunei Darussalam.
34. Trading Economics. (2019, November 18). Brunei Exports and Imports. Retrieve form https://tradingeconomics.com/brunei/imports
35. U.S. Energy Information Administration (EIA). (2019, November 18). Brunei. Retrieve form https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=BRN

Downloads

Published

2020-03-23

How to Cite

ชั้นพรภักดี ร., & ทองปาน ท. (2020). “Wawasan Brunei 2035”: Thailand’s trade and investment opportunities. Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development (JMARD), 2(1), 1–19. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/article/view/236738