การส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน PROMOTING MEDICATION ADHERENCE IN PERSONS WITH SCHIZOPHRENIA IN COMMUNITY

ผู้แต่ง

  • วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คำสำคัญ:

promoting, medication adherence, persons with schizophrenia, community, การส่งเสริม ความร่วมมือในการ รับประทานยา ผู้ป่วยจิตเภท ชุมชน

บทคัดย่อ

Abstract
      Caring for promoting persons with schizophrenia to live with their families and happy to stay as a member in communities is one of our community mental health and psychiatric nursing goals. If we concern about this goal and we have good system to promote medication adherence in persons with Schizophrenia in community together with appropriately psychosocial nursing implementations, these nursing actions would help to maintain well-being of the persons with Schizophrenia. There stable mental health would be supported their opportunities in daily living as a member in the community less or without negative stigma. In addition, this good living will let them having quality of life and also their families’ well-being.

บทคัดย่อ
     การดูแลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเภท สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน หากพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และมีระบบการดูแลเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนร่วมกับการดูแลด้านจิตสังคมที่เหมาะสม  จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถคงภาวะสุขภาพจิตและอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสมาชิกอื่นในชุมชน การได้รับโอกาสต่างๆ ในฐานะสมาชิกก็จะเป็นไปได้มากขึ้น  ภาพของการประทับตรา (stigma) และการมองด้านลบต่อกันระหว่างผู้ป่วยและสมาชิกในชุมชนย่อมลดลงหรือหมดไป อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและความผาสุกของครอบครัวตามไปด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์, อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-05-01