การรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชด้วยการผูกยึด

ผู้แต่ง

  • จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดุสิดา สันติคุณาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นาตยา จุลลา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

การรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาล, การผูกยึด, ผู้ป่วยจิตเวช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการรับรู้ของ บุคลากรทางการพยาบาลต่อการจำกัดพฤติกรรม ผู้ป่วยจิตเวชด้วยการผูกยึด

วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย ศึกษาในบุคลากรทางการพยาบาล จำนวน 14 คน ที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเกณฑ์คัดเข้าคือ มีประสบการณ์ในการดูแล ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกผูกยึด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ สัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา: บุคลากรทางการพยาบาล มีการรับรู้ในการผูกยึด 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของการผูกยึด 2) การผูกยึดเป็น สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความยุ่งยากใจและขัดแย้ง ในใจ 3) การผูกยึดส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้ป่วย และญาติ 4) การผูกยึดผู้ป่วยเป็นความเสี่ยงของ บุคลากรทางการพยาบาล 5) การผูกยึดเป็นวิธีการ บำบัดที่ให้การดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยตลอดกระบวนการ และ 6) ปัญหาและ อุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ผูกยึด

สรุป: แม้ว่าการผูกยึดอาจจะส่งผลกระทบ ต่อผู้ป่วย แต่ก็ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ จำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวช ผลการศึกษาในครั้งนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการพัฒนา แนวทางในการดูแลผู้ป่วยด้วยการผูกยึดให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดุสิดา สันติคุณาภรณ์. (2557). สิทธิผู้ป่วยและการ ตัดสินใจผูกยึดผู้ป่วยและพยาบาลจิตเวช. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 28(3), 1-12.

นิภาพร ปานสวัสดิ์. (2559). คุณลักษณะของ พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับรางวัลดีเด่นกับวิถี การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์. วารสาร สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 4(2), 120- 132.

นันทวัช สิทธิรักษ์, ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ, ณัฏฐา สายเสวย, วรภัทร รัตอาภา, พนม เกตุมาน, วีระนุช รอบสันติสุข และคณะ. (2552). แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึด. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 54(4), 385-398.

วิลาสินี หทัยพิทักษ์, อานนท์ วิทยานนท์ และ กมลรัชต์ ส่งวรกุลพันธ์. (2557). ผลของ การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อความคับข้องใจ ของผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกผูกมัดในโรงพยาบาล สงขลานครินทร์. สงขลานครินทร์เวชสาร, 32(5), 317-326.

สำนักงาน ก.พ. (2559). การสร้างทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์. เข้าถึง เมื่อ 27 พ.ค. 61 จาก http://www.ocsc.go.th/.

Capezzuti, E., Strumpf, N. E., Evans, L. K., Grisso, J. A., & Maislin, G. (1998). The relationship between physical restraint removal and fall and injuries among nursing home residents. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 53A(1), 47-52.

Gelkopf, M., Roffe, Z., Behrbalk, P., Melamed, Y., Werbloff, N., & Bleich, A. (2009). Attitudes, opinions, behaviors, and emotions of the nursing staff toward patient restraint. Issues in Mental Health Nursing, 30, 758-763.

Goulet, M. H. & Larue, C. (2016). Post- seclusion and/ or restraint review in psychiatry: A scoping review. Archives of Psychiatric Nursing, 30, 120-128.

Hendryx, M., Trusevich, Y., Coyle, F., Short, R., & Roll, J. (2010). The distribution and frequency of seclusion and/or restraint among psychiatric inpatients. Journal of Behavioral Health Services & Research, 37(2), 272-281.

Jiang, H., Li, C., Gu, Y., & He, Y. (2015). Nurses’ perceptions and practice of physical restraint in China. Nursing Ethics, 22(6), 652-660.

Lai, C. K. Y. (2007). Nurses using physical restraints: Are the accused also the victims? – A study using focus group interviews. BioMed Central Nursing, 6(5). doi:10.1186 /1472-6955-6-5

Laiho, T., Kattainen, E., Astedt-Kurki, P., Lindberg, N., & Kylma, J. (2013). Clinical decision making involved in secluding and restraint an adult psychiatric patient: An integrative literature review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20, 830-839.

Larue, C., Dumais, A., Boyer, R., Goulet, M. H., Bonin, J. P. & Baba, N. (2013). The experience of seclusion and restraint in psychiatric settings: Perspectives of patients. Issues in Mental Health Nursing, 34, 317-324.

Lancaster, G. A., Whitington, R., Lane, S., Riley, D., & Meehan, C. (2008). Does the position of restraint of disturbed psychiatric patients have any association with staff and patient injuries? Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15, 306–31.

Lee, S., Gray, R., Gournay, K., Wright, S., Parr, M., & Sayer, J. (2003). Views of nursing staff on the use of physical restraint. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10, 425–430.

Mahmoud, A. B. (2017). Psychiatric nurses’ attitude and practice toward physical restraint. Archives of Psychiatric Nursing, 31, 2-7.

Marangos-Frost, S. & Well, D. (2000). Psychiatric nurses’ thoughts and feeling about restraint use: A decision dilemma. Journal Advanced Nursing, 31, 362-369.

Moghadam, M. F., Khoshknab, M. F., & Pazargadi, M. (2014). Psychiatric nurses’ perceptions about physical restraint; A qualitative study. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 2(1), 20-30.

Mohr, W. K. (2010). Restraints and the code of ethics: An uneasy fit. Archives of Psychiatric Nursing, 24(1), 3-14.

Mohr, W., Petti, T., & Mohr, B. (2003). Adverse effects associated with physical restraint. Canadian Journal of Psychiatry, 48(5), 330–337.

Moylan, L. B. (2009). Physical restraint in acute care psychiatry a humanistic and realistic nursing approach. Journal of Psychosocial Nursing, 47(3), 41-47.

Oster, G., Gerance, A., Thomson, D., & Muir- Cochrane, E. (2016). Seclusion and restraint use in adult inpatient mental health care: An Australian perspective. Collegian, 23, 183-190.

Ralph, M., & Gabriele, M. (2014). Attitudes of nurses towards the use of physical restraints in geriatric care: A systematic review of qualitative and quantitative studies. International Journal of Nursing Studies, 51, 274-288.

Soininen, P., Valimaki, M., Noda, T., Puukka, P., Korkeila, J., Joffe, G., et al. (2013). Secluded and restrained patients’ perceptions of their treatment. International Journal of Mental Health Nursing, 22, 47-55.

Stewart, D., Bowers, L., Simpson, A., Ryan, C., & Tziggili, M. (2009). Manual restraint of adult psychiatric inpatients: A literature review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 16, 749-757.

Suen, L. K. P., Lai, C. K. Y., Wong, T. K. S., Chow, S. K. Y., Kong, S. K. F., Ho. J. Y. L., et al. (2006). Use of physical restraints in rehabilitation setting: Staff knowledge, attitudes and predictors. Journal of Advanced Nursing, 55(1), 20-28.

Sze, T. W., Leng, C. Y., Lin, S. K. (2012). The effectiveness of physical restraints in reducing falls among adults in acute care hospitals and nursing homes: A systematic review. The Joanna Briggs Institute Library of Systematic Reviews, 10(5), 307-351.

The Joanna Briggs Institute. (2002). Physical restraint part 1: Use in acute and residential care facilities. Best practice: Evidence based practice information sheets for health professionals, 6(3), 1874-1879.

Vedana, K. G.G., Da Silva, D. M., Ventura, C. A. A., Giacon, B. C. C., Zanetti, A. C. G., Maiasso, A. I., et al. (2018). Physical and mechanical restraint in psychiatric units: Perceptions and experiences of nursing staff. Archives of Psychiatric Nursing, 32, 367-372.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-07