แบบจำลองความเครียดในคนกลุ่มน้อย: กรอบแนวคิดของภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิต ในคนกลุ่มน้อยทางเพศและเพศสภาวะ

ผู้แต่ง

  • ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Alicia K. Matthews The College of Nursing, University of Illinois at Chicago, United States

คำสำคัญ:

ผู้มีความหลากหลายทางเพศ, แบบจำลองความเครียดในคนกลุ่มน้อย, ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิต, คนกลุ่มน้อยทางเพศ

บทคัดย่อ

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะทุพพลภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางกายและการเกิดภาระโรคซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาสุขภาพจิตมักพบในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยทางเพศ (sexual and gender minority) ที่เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (sexual and gender diversity) เนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างออกไปจากระบบเพศส่วนใหญ่ของสังคม ทำให้บุคคลกลุ่มนี้ถูกแบ่งแยกและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปหลายเท่าตัว บทความนี้จึงต้องการนำเสนอภาพรวมของกรอบแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อใช้อธิบายการเกิดความเครียดของบุคคลกลุ่มนี้ นั่นคือ แบบจำลองความเครียดในคนกลุ่มน้อยหรือ Minority Stress Model ในฐานะที่พยาบาลเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลแบบองค์รวม การมีความเข้าใจในสาเหตุ กระบวนการ และปัจจัยร่วมที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตในคนกลุ่มน้อยทางเพศจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาการวิจัยและระบบการดูแลทางการพยาบาลในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2558). รายงานอัตราฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน [GIS Report] ประจำปี พ.ศ. 2558. สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560, จาก https://www.dmh.go.th/report/map/

กระทรวงสาธารณสุข. (2560). องค์ความรู้และสาระสำคัญเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า, สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560, จาก https://www.thaidepression.com/www/who_depress/km_depress.pdf

ปริยศ กิตติธีระศักดิ์, จินต์ณาภัส แสงงาม และ Matthews, A. K. (2561). หลักพื้นฐานของการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและจิตสังคมในเด็กที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย. วารสารการพยาบาลศาสตร์, 36(1), 4-16.

ปริยศ กิตติธีระศักดิ์ และ Matthews, A. K. (2560). ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำนิยามในการศึกษาถึงความหลากหลายทางเพศในคนกลุ่มน้อยทางเพศในประเทศไทย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต,31(2), 1-15.

พรเทพ แพรขาว. (2556). ความเครียดและภาวะซึมเศร้าของเกย์ กะเทยไทย. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 36(2), 95-104.

สุมนทิพย์ บุญเกิด และ สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. (2557). ความชุกของภาวะซึมเศร้า การรับรู้ปัญหา และรูปแบบการเผชิญปัญหาของกลุ่มหญิงรักหญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 37(2), 92-101.

Baams, L., Grossman, H. A., & Russell, T. S. (2015). Minority stress and mechanisms of risk for depression and suicidal ideation among lesbian, gay, and bisexual youth. Developmental Psychology, 51(5), 688.

Baiocco, R., Ioverno, S., Cerutti, R., Santamaria, F., Fontanesi, L., Lingiardi, V., et al. (2014). Suicidal ideation in Spanish and Italian lesbian and gay young adults: The role of internalized sexual stigma. Psicothema, 26(4), 490-496.

Burns, M. N., Kamen, C., Lehman, K. A., & Beach, S. R. (2012). Minority stress and attributions for discriminatory events predict social anxiety in gay men. Cognitive Therapy and Research, 36(1), 25-35.

Center for Disease Control and Prevention. (2017). Suicide: Consequence. Retrieved February 18, 2017, from https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/consequences.html

Flood, J., McLaughlin, C., & Prentice, G. (2013). Minority stress, homonegativity, alcohol use and mental health among college gay males. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 17(4), 367-386.

Frost, D. M., Lehavot, K., & Meyer, I. H. (2015). Minority stress and physical health among sexual minority individuals. Journal of Behavioral Medicine, 38(1), 1-8.

Goffman, E. (2009). Stigma: notes on the management of spoiled identity. Simon and Schuster.

Goldbach, J. T., Tanner-Smith, E. E., Bagwell, M., & Dunlap, S. (2014). Minority stress and substance use in sexual minority adolescents: a meta-analysis. Prevention Science, 15(3), 350-363.

Gonda, X., Fountoulakis, K. N., Kaprinis, G., & Rihmer, Z. (2007). Prediction and prevention of suicide in patients with unipolar depression and anxiety. Annals of General Psychiatry, 6(1), 23.

Graham, R., Berkowitz, B., Blum, R., Bockting, W., Bradford, J., de Vries, B., et al. (2011). The health of lesbian, gay, bisexual, and transgender people: Building a foundation for better understanding. Washington, DC: Institute of Medicine.

Haas, A. P., Eliason, M., Mays, V. M., Mathy, R. M., Cochran, S. D., D'Augelli, A. R., et al. (2010). Suicide and suicide risk in lesbian, gay, bisexual, and transgender populations: Review and recommendations. Journal of Homosexuality, 58(1), 10-51.

Herek, G. M., & Garnets, L. D. (2007). Sexual orientation and mental health. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 353-375.

Kessler, R. C. (2012). The costs of depression. Psychiatric Clinics, 35(1), 1-14.

Kuyper, L., & Fokkema, T. (2011). Minority stress and mental health among Dutch LGBs: Examination of differences between sex and sexual orientation. Journal of Counseling Psychology, 58(2), 222.

Lazarus, R. S., & Folkman S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Lea T., Wit, J., & Reynolds, R. (2014). Minority stress in lesbian, gay, and bisexual young adults in Australia: Associations with psychological distress, suicidality, and substance use. Archives of Sexual Behavior, 43(8), 1571 - 1578.

Lefkowitz, E. S., & Vasilenko, S. A. (2014). Positive and negative outcomes of sexual behaviors: New directions for child and adolescent development. John Wiley & Sons.

Mahidol University, Plan International Thailand, and UNESCO Bangkok Office. (2014). Bullying targeting secondary school students who are or are perceived to be transgender or same-sex attracted: Types, prevalence, impact, motivation and preventive measures in 5 provinces of Thailand. Mahidol University.

Marshal, M. P., Friedman, M. S., Stall, R., King, K. M., Miles, J., Gold, M. A., et al. (2008). Sexual orientation and adolescent substance use: a meta-analysis and methodological review. Addiction,
103(4), 546-556.

Mayes, R., & Horwitz, A. V. (2005). DSM‐III and the revolution in the classification of mental illness. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 41(3), 249-267.

Meyer, I. H. (1995). Minority stress and mental health in gay men. Journal of Health and Social Behavior, 36(1), 38-56.

Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674-697.

Meyer, I. H., & Dean, L. (1998). Internalized homophobia, intimacy, and sexual behavior among gay and bisexual men. In G. M. Herek (Ed.). Psychological perspectives on lesbian and gay issues (pp. 160-186). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Michaels, M. S., Parent, M. C., & Torrey, C. L. (2015). A minority stress model for suicidal ideation in gay men. Suicide and Life-Threatening Behavior, 46(1), 23-34.

Miller, C. T., & Major, B. (2000). Coping with stigma and prejudice. In T. F. Heatherton, R. E. Kleck, M. R. Hebl, & J. G. Hull (Eds.), The social psychology of stigma (pp. 243-272). New York: Guilford Press.

Mustanski, B., & Liu, R. T. (2013). A longitudinal study of predictors of suicide attempts among lesbian, gay, bisexual, and transgender youth. Archives of Sexual Behavior, 42(3),437-448

National Institutes of Health LGBT Research Coordinating Committee. (2013). Consideration of the Institute of Medicine (IOM) report on the health of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals. Washington DC: National Institutes of Health.

Norcini Pala, A., Hart, R. P., & Steca, P. (2015). Minority stress, depression and HIV-progression biomarkers: an exploratory study on a sample of Italian HIV-positive gay and bisexual men. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 19(3), 244-260.

Ojanen, T. T. (2009). Sexual/gender minorities in Thailand: identities, challenges, and voluntary-sector counseling. Sexuality Research & Social Policy, 6(2), 4-34.

Ojanen, T. T., Ratanashevorn, R., & Boonkerd, S. (2016). Gaps in responses to LGBT issues in Thailand: Mental health research, services, and policies. Psychology of Sexualities Review, 7(1), 41-59.

Operario, D., & Fiske, S. T. (2001). Ethnic identity moderates perceptions of prejudice: judgments of personal versus group discrimination and subtle versus blatant bias. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(5), 550-561.

Park, A. (2016). A development agenda for sexual and gender minorities. Los Angeles: The Williams Institute, University of California Los Angeles, School of Law.

Sopitarchasak, S., Kihara, M., Soe, K. M., & Ono-Kihara, M. (2017). Disparities in mental well-being between non-minority and sexual minority male youth in Bangkok, Thailand: Quantitative findings from a mixed method study. Journal of Population and Social Studies, 25(2), 83-98.

Spitzer, R. L. (1981). The diagnostic status of homosexuality in DSM-III: A reformulation of the issues. American Journal of Psychiatry, 138(2), 210-215.

Suicide.org (2016). International suicide statistics. Retrieved February 9, 2017, from https://www.suicide.org/international-suicide-statistics.html.

Thoits, P. A. (2013). Self, identity, stress, and mental health: Handbook of the sociology of mental health. Netherlands: Springer.

Van Griensven, F., Kilmarx, P. H., Jeeyapant, S., Manopaiboon, C., Korattana, S., Jenkins, R. A. et al. (2004). The prevalence of bisexual and homosexual orientation and related health risks among adolescents in northern Thailand. Archives of Sexual Behavior, 33(2), 137-147.

World Health Organization (2015). Global Health Observatory (GHO) data. Retrieved February 20, 2017, from: https://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates/en

World Health Organization (2017). Fact sheets. Retrieved February 19, 2017, from https://www.who.int/mediacentre/factsheets/en.

Yadegarfard, M., Ho, R., & Bahramabadian, F. (2013). Influences on loneliness, depression, sexual-risk behaviour and suicidal ideation among Thai transgender youth. Culture, Health & Sexuality, 15(6), 726-737.

Yadegarfard, M., Meinhold-Bergmann, M. E., & Ho, R. (2014). Family rejection, social isolation, and loneliness as predictors of negative health outcomes (depression, suicidal ideation, and sexual risk behavior) among Thai male-to-female transgender adolescents. Journal of LGBT Youth, 11(4), 347-363.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-26