พยาบาลกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

ผู้แต่ง

  • ทศา ชัยวรรณวรรต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  • สุจิตรา กฤติยาวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

คำสำคัญ:

พยาบาล, สุขภาพจิตชุมชน, จิตเวชชุมชน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ แนวคิด หลักการ และทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนตามแนวทาง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และมาตรฐาน การบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชน พยาบาลจิตเวชและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพจิตของประชาชน และผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ให้สอดคล้องกับ นโยบายของประเทศในการดูแลประชาชนด้าน สุขภาพจิต ปัจจุบันผู้ป่วยโรคทางจิตเวชเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโรคทางจิตเวชนับเป็นโรคที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพสูง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตต่ำ และ เป็นภาระทางสังคมสูง ดังนั้นพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ด้านจิตเวชในชุมชนจึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน ชุมชน และการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุน ให้ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนสามารถดูแล ตนเองได้ และปฏิบัติ ตามแผนการรักษา นำไปสู่ลด การกลับเป็นซ้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และ ลดภาระของผู้ดูแล

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิตและสำนักการพยาบาล กระทรวง สาธารณสุข. (2556). มาตรฐานการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต. นนทบุรี: กรม สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

ฉวีวรรณ สัตยธรรม. (2556). สุขภาพจิตชุมชนและ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน (Community Mental Health and Psychiatric Home Care). ใน ฉวีวรรณ สัตยธรรม แผ จันทร์สุข และ ศุกร์ใจ เจริญสุข (บรรณาธิการ), การพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

มงคล ศิริเทพทวี. (2558). คู่มือการดำเนินงานการ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน. สืบค้น เมื่อ 2 มกราคม 2560, จาก https://www.nhso. go.th

วิจิตร ศรีสุพรรณ และกาญจนา จันทร์ไทย. (2556). คู่มือปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล. กรุงเทพฯ: จุดทอง.

สายฝน เอกวรางกูร (บรรณาธิการ). (2558). การ พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และ ศิลป์สู่การปฏิบัติ 2. นครศรีธรรมราช: ไทม์ พริ้นติ้ง.

สำนักยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต. (2560). แผน ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). สืบค้นเมื่อ 2 มกราคม 2560, จาก https://www.dmh.go.th

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2556). การพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

Crowe, M. (2006). Psychiatric diagnosis: some implications for mental health nursing care. Journal of Advanced Nursing, 31(3), 583–589

Coffey, M., & Hannigan, B. (2013). New roles for nurses as approved mental health profes¬sionals in England and wales. International Journal of Nursing Studies, 50, 1423 -1430.

Greasley, P., & Chiu, L. F., (2008). The concept of spiritual care in mental health nursing. Journal of Advanced Nursing, 33(5), 629-637.

Ebert, D. D., Cuijpers, P., Muñoz, R., F., & Baumeister, H. (2017). Prevention of mental health disorders using internet and Mobile- Based Interventions: A narrative review and recommendations for future research. Frontiers in Psychiatry, 8, 116. doi: 10.3389/ fpsyt.2017.00116

Huang, X. Y., Ma, W. F., Shih, H. H., & Li, H. F. (2008). Roles and functions of community mental health nurses caring for people with schizophrenia in Taiwan. Journal of Clinical Nursing 17(22), 3030 - 3040

Ilyas, A., Chesney, E., & Patel, R. (2017). Improving life expectancy in people with serious mental illness: Should we place more emphasis on primary prevention? The British Journal of Psychiatry, 211(4), 194 -197.

Koekkoek, B., Meijel, B. V., Schene, A., Smit, A., Kaasenbrood, A., & Hutschemaekers, G. (2012). Interpersonal community psychiatric treatment for non-psychotic chronic patients and nurse outpatient mental health care: A controlled pilot study on feasibility and effects. International Journal of Nursing Studies, 49, 549-559.

Svedberg, P., Jormfeldt, H., & Arvidsson, B. (2003). Patients’ conceptions of how health processes are promoted in mental health nursing. A qualitative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10(4), 448 - 456.

Terry, D., L., Gordon, B., H., Steadman-Wood, P., & Karel, M., J. (2017). A peer mentorship program for mental health professionals in Veterans Health Administration Home- Based Primary Care. Clinical Gerontologist, 40(2), 97-105.

World Health Organization. (2001). The world health report 2001: Mental health, new understanding, new hope. Geneva: World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-28