การพัฒนาและผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด

ผู้แต่ง

  • สยาภรณ์ เดชดี โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
  • อรวรรณ หนูแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

การเสริมสร้างพลังอำนาจ, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด

บทคัดย่อ

               วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและทดสอบผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด

               วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดยมีกระบวนการคือ 1) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ และร่างโปรแกรม 2) การทดลองใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และ 3) การทดสอบผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจ  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติด จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการจับคู่ แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 20 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติที

               ผลการศึกษา : 1) โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมีค่าความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหากับวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดำเนินกิจกรรมแบบกลุ่มในโรงพยาบาล ระยะเวลา 3 สัปดาห์ และ 2) หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดที่เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดที่ได้รับการดูแลแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)

               สรุป : ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคจิตจากสารเสพติด ดังนั้นจึงสามารถนำโปรแกรมไปใช้กับผู้ป่วยโรคจิตจากสารเสพติดในโรงพยาบาลได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-30